ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 16:48
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އަވަސް
އޭސީސީ
އޭސީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީއެވެ. އަދި މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ޑިސެންބަރު 2021ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:30ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމާއި، އިގުރާރާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމު ދޫކުރުމާއި، ފޯމުތަކާއި އިގުރާރު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2021 ޑިސެންބަރު 29 އަދި 30 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:30ން މެންދުރު 12:30ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ. އަދި މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް https://presidency.gov.mv އިން ފޯމާއި އިގުރާރު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނަށް 5 ދުވަސް ދިނުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވަނީ، އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި އޮޑިޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް އިއްވާފައެވެ. ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 10 ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުންގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔާތު އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ނުކުރެވި، ޒިންމާ އަދާ ނުކުރުވިފައި ވާކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުއްދަތުތައް ދީ، އެ މުއްދަތުތައް ފަހަނައަޅައި ދިޔައިރުވެސް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ބޭއްވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް މެމްބަރުންވަނީ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުން، އޭސީސީގެ މެންބަރުންނަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މިންވަރަށް އަދި ކޮމިޓީގައި އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އެއްބަސްވެފައިވާ މިންވަރަށް ޕަރފޯމަންސް ދެއްކިފައި ނުވާތީ އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދީ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އެނިންމުން ފޮނުވުމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދު ކުރެއްވީ، އޭސީސީގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ފުރުސަތެއް ދިނުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށެވެ. މިގޮތަށް ތާއީދު ކުރެއްވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ، މިއީ މިގޮތަށް މުޅި ކޮމިޝަން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވުމާއި، މީގެ ކުރިން އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވިފައިވަނީ އެ ކޮޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއާއެކު ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ފާސް ކުރީ 5 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

މިއީ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވުމުން މިކަން ކުރަންވާނީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް މެންބަރުން ވަކިކުރާނަމަ އެކަންކުރަންވާނީ އުސޫލު ތަކުގެ މަތިންކަން މިނިވަން މުއްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ރޮޒޭނާ އާދަމް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އޭސީސީން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ލަސްކަމުގެ ފާޑުކިއުން ތަކާއެކު ތަކުރާރުކޮށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށްފަހުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް