ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:08
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްފައި
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އޭސީސީގެ ތަހުގީގު
ތަހުގީގަށްފަހު އޭސީސީން ޕީޖީއަށް ފޮނުވީ 1 އިންސައްތަ މައްސަލަ
ތަހުގީގު ނުނިމި 2 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގާފައިވާ 400 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ހުރި
ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން ހޯދައިފައިވާ ކޭސްތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބާއި ބައެއް މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައެއް ނުވޭ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރެކޯޑުކުރަމުން ގެންދާ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓެއް ނުވޭ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ދައުވާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރެވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 1 އިންސައްތަ މައްސަލަކަން އެ ކޮމިޝަންގެ ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އާންމުކޮށްފައިވާ އޭސީސީގެ ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2015 އިން 31 ޖުލައި 2020 އަށް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 7،113 ޝަކުވާގެ ތެރެއިން 5476 މައްސަލަ ނުވަތަ 77 އިންސައްތަ މައްސަލަ އެ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާފައިވާއިރު ދައުވާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރެވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 1 އިންސައްތަ މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

އަދި 61 އިންސައްތަ މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ކޭހުގެ ގޮތުގައި ނިމިފައިވާއިރު، މި މުއްދަތުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ މަދުކުރުމަށާއި އިދާރީ ހިންގުމުގައި ހުރި ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި އިދާރާތަކަށް ޖުމްލަ 1634 އެންގުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރެކޯޑުކުރަމުން ގެންދާ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓް ނުވުމާއި، ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހުރި އަދަދުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުތަކެއް ހުރުމުގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފަހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެ މަސައްކަތަށް ދޭންވާ ވަގުތާއި އަހައްމިއްޔަތުކަން ނުދެވި ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތަށް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން ހޯދައިފައިވާ ކޭސްތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބާއި ބައެއް މައުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ނިންމުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވަމުންދާކަން އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، 1 ޖަނަވަރީ 2015 އިން 31 ޖުލައި 2020 އަށް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ 76 ކޭހުގެ ތެރެއިން ތަހުގީގު މަރުހަލާއަށް ގޮސްފައިވާ 23 މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރުމަށް މީޑިއަން އެވަރެޖް 321 ދުވަސް ހިނގާފައިވާއިރު، ތަހުގީގު ނުނިމި 2 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގާފައިވާ 400 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ނިސްބަތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރަން ޖެހިފައިވުމުން ތަހުގީގުތަކަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރަމުންދިއުމާއި، 31 ޖުލައި 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުގައި 1637 މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ދެވެމުން ނުދާކަން އޮޑިޓްގައިވެއެވެ.

ތަހުގީގު ނިންމުމަށްފަހު ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 12 މައްސަލަ ނުވަތަ 48 އިންސައްތަ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލަން ނިންމާފައިވާއިރު، 13 މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ. މިހެންދިމާވަނީ، މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމާ ދެމެދު ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދައުވާއެއް ކޮށް، ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވުމުންނެވެ.

މިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ތަހުގީގުތަކުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔުމުގެ އިތުރުން، މި 25 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 23 މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މީޑިއަން އެވަރެޖް 91 ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ.

މިކަންކަން އިސްލާހުކުރަން 8 ކަމަކަށް ވަނީ ލަފާދީފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ފެށިގެން ގޮސް ތަހުގީގު މަރުހަލާ ނިންމުމާ ހަމައަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށާއި ބެކްލޮގްގައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯ ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

އަދި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެންވާ ނުވަތަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ދޭންވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެވި، ލަސްނުވެ ވަގުތުން ވަގުތަށް ތަހުގީގުތައް ނިންމޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާމެދު ދައުވާ ކުރާންޖެހޭކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދައުވާ އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް