ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 06:43
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ މައިކް ރަޔަން،
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ މައިކް ރަޔަން،
ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓްގެ ނުރައްކާ
އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އައިސީޔޫތައް ފުރިގެން ހިނގައިދާނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
 
ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭ
 
ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންނަށް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑު
 
ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ވަރަށް ކެޕޭސިޓީ ހުރިތޯ ބަލަންޖެހޭ

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އައިސީޔޫތައް ފުރިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ޑިވަލޮޕްމެންޓް ވެބިނަރ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ޕްރޮގްރާމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ މައިކް ރަޔަން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ހަލުއިކޮށް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ކޭސްތައް މިލިއަނުން ފެނިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގައުމުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމުގައި ކެޕޭސިޓީ މައްސަލަ ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ އަދި ބްރެޒިލްއަށް ކުރިން ދިމާވި ކަންކަން ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމަށް ޑރ.މައިކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އާއްމު ސިއްހީ ހާލަތަށް ވެސް ބަލައި ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ގައިދުރުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ. ރަޔަން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ވަރަށް ކެޕޭސިޓީ ހުރިތޯ ބަލައި، ނެތް ނަމަ އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓްގެ ރާޅެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ރަޔަން ވަނީ އެކަމަށް ސަމާލުވެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނޫން ނަމަ އައިސީޔޫތަކަށް ބާރުބޮޑުވެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ރަޔަން ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންނަށް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުން އަވަސް ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ރަޔަން ވިދާޅުވީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޖެހިލުންވާ މީހުންނަށް ފާޑު ކިޔުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް، މީޑީއާ ނުވަތަ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ވިސްނައިދިނުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ޑރ. ރަޔަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މައުމޫން ސަލީމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް