ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:21
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް -- ފޮޓޯ : ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް -- ފޮޓޯ : ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ލުއި ލިބުން
ރާއްޖެއާ ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު ވެކްސިނޭޓެޑް ޓްރެވެލް ލޭނެއް ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ކޮވިޑް-19 ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް ބޭނުންވޭ
 
އެޗްޕީއޭއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ކާޑު އޮންނަންޖެހޭ
 
މި އެއްބަސްވުމާއެކު 16 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން، ވީޓީއެލްގެ ދަށުން ދަތުރު ކުރެވޭނެ

ދިވެހިރާއްޖެއާ ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު ވެކްސިނޭޓެޑް ޓްރެވެލް ލޭން (ވީޓީއެލް)އެއް ގާއިމްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން, މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަދި ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 09 ޑިސެމްބަރ 2021އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެ މަގުން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، 16 ޑިސެމްބަރ 2021އިން ފެށިގެން މި ވީޓީއެލްގެ ދަށުން ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިގޮތަށް ދަތުރުކުރުމަށް، އެމީހަކީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަށް ނެގެޓިވް މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދަތުރުކުރާއިރު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ދޫކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް-19 ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓް އެމީހެއްގެ އަތުގައި އޮންނަންޖެހެއެވެ. މި ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓް އޮންނަ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވީޓީއެލް ފްލައިޓްތަކުން، ނެގަޓިވް ޕީސީއާރް ނަތިޖާއާއިއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވެކްސިނޭޓެޑް ޓްރެވަލް ލޭން ގާއިމްވުމާއެކު ރާއްޖެއިން ސިންގަޕޫރަށް ގޮސް އެގައުމުގައި ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް