ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 13:44
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން އަދުހަމް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން އަދުހަމް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ވަން އޮންލައިން
މޭ6ގެ ހަމަލާގެ ފުރަތަމަ ހުކުމް
ރައީސް ނަޝީދުގެ ކިބައިން އަދުހަމް މައާފަށް އެދިއްޖެ
 
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިވެސް މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް އަދުހަމް ބުނި
 
ސުވާލު ގިނަ ކުރުމަކީ ދީނުގައި ހަރާމް ކަމެއް ކަމަށް އިސްހާގު ބުނެފައިވޭ
 
ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ރިމޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމަށް އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ އެ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔާ އިސްހާގު

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އައިއީޑީ ގޮއްވާލުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އިއުތިރާފްވެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ކިބައިން އަދުހަމް މައާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހަތަރު ދައުވާއެއް އުފުލާފައިބާ އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދަށް ހުކުމް އިއްވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑު އެހުމުގައި އަދުހަމް ބުނީ، އެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވެވުނީ ދީނި ގޮތުން ގަބޫލު ކުރެވުނު ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެއީ ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަހަލަ ކަމެއްގައި މީގެ ފަހުން ބައިވެރި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ހަމަލާގައި އަނިޔާވި ރައީސް ނަޝީދާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންވެސް މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް އަދުހަމް ބުންޏެވެ.

އަދުހަމްގެ ތަހުގީގު ބަޔާންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ރިމޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމަށް އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ އެ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔާ އިސްހާގުއެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ސުވާލު ގިނަ ކުރުމަކީ ދީނުގައި ހަރާމް ކަމެއް ކަމަށް އިސްހާގު ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގިކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދުހަމުގެ މައްޗަށް ވަނީ 4 ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ. އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެ މީހެއްގެ ފުރާނަ ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

މި ދައުވާތަކަށް އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތި އަދުހަމް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ، އަދުހަމްއާއެކު ދައުލަތުން ވެފައިވާ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އިއްވާފައެވެ. އަދި ހުކުމް އިއްވަމުން ގާޒީ ވަނީ 22 އަހަރާއި 4 މަހާއި 23 ދުވަހު ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. އެ މުއްދަތަކީ ހަމަލާއަށް ފަހު އޭނާ ހައްޔަރު ކުރި ގޮތަށް ހުކުމް އިއްވުމާ ހަމައަށް އޭނާ ޖަލުގައި ހޭދަކުރި 221 ދުވަސް، 23 އަހަރުގެ ހުކުމް އުނިކުރުމަށް ފަހު ބާކީވާ މުއްދަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
57%
14%
0%
14%
0%
14%
ކޮމެންޓް