ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 13:17
ރައީސް ނަޝިދަށް މޭ6ގައި ދިން ހަމަލާގައި ކުށަށް އަދުހަމް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިއުތިރާފްވެފައި
ރައީސް ނަޝިދަށް މޭ6ގައި ދިން ހަމަލާގައި ކުށަށް އަދުހަމް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިއުތިރާފްވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭ6ގެ ހަމަލާ
މެއި 6ގެ ހަަމަލާގެ ޝަރީއަތް: އަދުހަމް 23 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި
 
އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި 4 ދައުވާއަށްވެސް އަދުހަމްވަނީ އިއުތިރާފްވެފައި
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދުހަމުގެ މައްޗަށް ވަނީ 4 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވޭ
 
އެންމެ ފަހުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޕީޖީ އޮފީހާ އަދުހަމާ ދެމެދު ވެފައިވާ އިއުތިފާގެ އެއްބަސްވުން ޝަރީއަތުން ވަނީ ބަލައިގެންފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި, ބޮންގޮއްވާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް, ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

ހުކުމް އިއްވަމުން ގާޒީ ވަނީ 22 އަހަރާއި 4 މަހާއި 23 ދުވަހު ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. އެ މުއްދަތަކީ ހަމަލާއަށް ފަހު އޭނާ ހައްޔަރު ކުރި ގޮތަށް ހުކުމް އިއްވުމާ ހަމައަށް އޭނާ ޖަލުގައި ހޭދަކުރި 221 ދުވަސް، 23 އަހަރުގެ ހުކުމް އުނިކުރުމަށް ފަހު ބާކީވާ މުއްދަތެވެ.

އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަތަރު ދައުވާއަށް އަދުހަމް އިއުތިރަފްވެފައިވާތީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަވަސް ނިޔާގެ ދަށުންނެވެ. އަދުހަމަށް ހުކުމް ކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޮތް އަޑުއެހުމުގައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ހުކުމް އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަރތުގެ މަޖިލީހުގައި އަދުހަމް ބުނެފައިވަނީ މި ފުރުސަތުގައި ހަމަލާގައި އަނިޔާވި އެންމެންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށާއި،އޭނާގެ ފަރާތުން މި ކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ދޭ ކަމަށެވެ.

އަދުހަމްގެ އެދުމުގެ މަތިން އަޑުހުންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޕީޖީ އޮފީހާ އަދުހަމާ ދެމެދު ވެފައިވާ އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ޝަރީއަތުން ވަނީ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދުހަމާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

Advertisement

21 ސެޕްޓެންބަރ 2021ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝަރީއަތުގައި އަދުހަމް ވަނީ، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް އަދި ނުފޫޒެއް ނެތި، ހަތަރު ދައުވާއަށް ވެސް އިއުތިރާފްވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދުހަމުގެ މައްޗަށް ވަނީ 4 ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ. އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެ މީހެއްގެ ފުރާނަ ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ސާފުވެއްޖެކަން ފާހަގަކޮށް އަދުހަމް ކުރިން އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ބުނީ، އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއް އަދި ނުފޫޒެއް ނެތި, އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި 4 ދައުވާއަށްވެސް އިއުތިރާފުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުންވެސް މި މަައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ވަކި ހިސާބަކުން ފަނޑިޔާރުންވަނީ ސިއްރުކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތަކެއް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭތީ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް