ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 18:17
ހޯރަފުށީ އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްިއްޔާތުގައި އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ހޯރަފުށީ އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްިއްޔާތުގައި އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު
ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަށް އައި ހެޔޮ ބަދަލަކީ އެއިރު ރާއްޖެ ހިފަން އައި މީހުން މިއަދު ރާއްޖެ ހިމާޔަތްކޮށްދޭތަން ފެނިގެން ދިއުން - ސަލީމް
މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އޭ ގްރޭޑް ދޭންޖެހޭ ސަރުކާރެއް

ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަށް އައި ހެޔޮ ބަދަލަކީ އެއިރު ރާއްޖެ ހިފަން އައި މީހުން މިއަދު ރާއްޖެ ހިމާޔަތްކޮށްދޭތަން ފެނިގެން ދިއުން ކަމުގައި ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހޯރަފުށީ އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ނުވަތަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ޚާއްސަ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، މިއީ ތާރީޚާއި ރާއްޖެއާއި ގުޅިފައިވާ ތާރީޚެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިޒަމާނުގެ ތާރީޚާއި 10 ޑިސެމްބަރު ގުޅޭ ކަމަށެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10ށް ބޭރުން އަންނަ އުދުވާންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ސިފައިން ތައްޔާރުވާ ކަމަށާއި، ގައުމު ހިންގަން ހުންނަވާ ފަރާތުން ބަޑި ޗެކްކޮށް އެ ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލާ ކަމަށެވެ. އެއީ މޫސުން ބަދަލުވެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވާ ދުވަސްވަރު ބޭރުން އަންނަ އުދުވާނުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށާއި، މިއަދު ފެންނަނީ އޭގެ އަނެއްކޮޅު ކަމަށެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަށް އައި ހެޔޮބަދަލުގެ ސަބަބުން މިއަދު އެ ހެޔޮ ބަދަލު ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެދުވަހު ނުރައްކާ ކުރި ފަރާތްތަކަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަހުމަތްތެތެރިން ކަމަށާއި، މިއަދު ކަނޑުތައް ބަލަހައްޓަނީ އެ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ސިފައިންނާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހީ އާއި މަދަދުދޭ ކަމަށާއި، އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއެކު މަސްކަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މި އައި ބަދަލަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސަލީމް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ބަދަލެއް ގެނުވި ދުވަހެއް ކަމަށާއި، އެއީ މަސްކޮޅު ކޮންޓްރޯލް ކުުރަމުންދިޔަ ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ދިވެހި މަހުގެ ކޮންޓްރޯލް މިނިވަންވި ދުވަސް ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހަކީ ބޮޑު އިސްޓޯރު ހުޅުވި މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރުވަންފެށި ދުވަސް ކަމަށެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި މަސްވެރިކަމާއި އޮތް ގުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ. އެގުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މޯލާދީޕާ ފަދަ ގަދީމީ ލިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުރި ރާއްޖޭގެ ނަމުން ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މުުޖްތަމައުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް، މަސްވެރިއެއްގެ ހިއްސާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އޮންނާނީ ލިބިފައި ކަމަށާއި، އުފަންވީއްސުރެ ދުނިޔެއާއި ވަކިވަންދެން މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ގައުމު ގެންދިއުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ހިއްސާ އޮތް ކަމަށެވެ. ކޭލަކުނު ތަޅާލި ހާދިސާއާއި އުތުރުގެ 30 ރަށެއް ނެތިދިއުމާއި، ބޮޑު ތަދުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔަ އެހީތެރިކަމާއި ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް މަސްވެރިން ދެމުންދިޔަ އެއްބާރުލުން ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހާރުގެ ކޮވިޑްގެ ވަބާގައި ގޮތް ހުސްވެ މާޔޫސްވެގެންދިިޔަ ނަމަވެސް އަދި މީގެ ކުރިން ދިމާވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މަސްވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ ދިވެހި މަސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ގަދަރު ކުރަައްވާ ކަމަށެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އޭ ގްރޭޑް ދޭންޖެހޭ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމާއި އެހެނިހެން އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާތީއާއި، ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭތީ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް