ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 11:14
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތު
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ އޯއައިސީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ޝާހިދަށް!
 
މިބައްދަލުވުމާއެކު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އެކަށިީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ
 
ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ
 
މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 19 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ) ގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ދެއްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 19 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ޕާކިސްތާނުގެ ވެރި ރަށް އިސްލާމް އާބާދުގައި އެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި އަދި ނުރައްކާތެރި ހާލަތަށް ބަލައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް އޯއައިސީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ސައުދީން އިސްނަގާފައިވާއިރު، ސައުދީއަކީ އޯއައިސީ ސަމިޓްގެ ރައީސްކަން ކުރާ ގައުމެވެ. އަދި މި ވަގުތު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޭނުން ވެފައިވާ އަފްޣާނީ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރި ވުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގައުމުތަކުން ކުރިއަށް ޖެހިލާނޭ ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގައި އެހީތެރިވުމަކީ އޯއައިސީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ އޯއައިސީއާއި އިސްލާމީ އުއްމަތް ގުޅިގެން އަފްގާނިސްތާނުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންސާނީ އަދި އިގްތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމުގައި އެހީތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަޚްދޫމް ޝާހް މަޙްމޫދު ޤުރައިޝީ ވަނީ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ޕާކިސްތާނުން އުއްމީދު ކުރަނީ އޯއައިސީއާއި އެހެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައިވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ ސަބަބުން އަފްޣާނިސްތާނާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އެކަށިގެންވާ ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަފްގާނިސްތާންވަނީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު އިންސާނިއްޔަ ކާރިސާއެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް މަދަދާއި އެހީތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެއެވެ. އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭހެން، އަފްގާނިސްތާނުގެ އެތައް މިލިއަން ރައްޔިތުން ބޭހާއި ދިރިހުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ވަނީ ޖެހިފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފުޑް ޕްރޮގްރާމުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ މުޅި އާބާދީގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެވެސް ގިނަ މީހުން (22.8 މިލިއަން މީހުން) ވަނީ ކާނާއާއި ފެނަށް ޖެހި ބަނޑަށް ޖެހޭ ހާލަތުގައެވެ. އަދި 3.2 މިލިއަން ކުޑަކުދިންނާއި 700000 މާބަނޑުމީހުންނާއި ގާތުން ކިރުދޭ މައިން ވަނީ އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ކާނާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، އަފްގާނިސްތާނަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ އިންސާނިއްޔަ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް އެ ގައުމަށް ހޯދަދި ދިނުމެވެ. ހާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ އިގްތިސާދީ ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް އަފްގާނިސްތާނު ވެއްޓުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި، މިފަދަ ހާލަތަކަށް އެ ގައުމު ހިނގައްޖެނަމަ އެކަން ވެގެން ދާނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރިމަތިވާ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ކަމަށެވެ. އެ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނެތިގެން ގޮސް އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ، އަރައިގަތުން ދަތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއި އެހެން ގައުމުތައް ވެއްޓުމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ހަމަޖެހުމަށާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަމަށް ނޭދެވޭ އެތައް އަސަރެއް ކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް