ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 10:22
އެޗްޑީސީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އެޗްޑީސީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޑީސީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުން
ހުޅުމާލޭ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުން އެޗްޑީސީއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް
 
ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވޭ
 
ހުޅުމާލޭގެ ރެޖިސްޓްރީ އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަކީ މި ލޯނުތައް ނެގިއިރު ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުޅުމާލޭގެ ރެޖިސްޓްރީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާތިލު ކުރުމުގެ ގެއްލުން، ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެޗްޑީސީއާ ދެމެދު އުފެދުނު ދެބަސްވުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީއާއެކު ހަދާފައިވާ ހުޅުމާލޭ ބިމުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސުހައިލް ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އެޗްޑީސީއާ ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސުހައިލް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ބިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހުރިހާ ލޯނަކީ ސަރުކާރުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީފައި ހުންނަ ލޯނުތައް ކަމަށް ވާއިރު، ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން މި ލޯނުތަކުގެ ވަކި މިންވަރެއް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލޭގެ ރެޖިސްޓްރީ އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަކީ މި ލޯނުތައް ނެގިއިރު ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއަށް މި ލޯނުތައް ލިބުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮތުމެވެ. ނަމަވެސް މި ރެޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުމާއެކު ލޯނުތައް ޑިފޯލްޓު ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން ސުހައިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުންތައް ހެދިފައިވާ ގޮތުން މީގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ލޯނުތައްވެސް ޑިފޯލްޓަށް ދާގޮތަށް ހުރިކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މި ނިންމުމަކީ ގާނޫނުތަކުން ޖާގަދޭ ކަމަކަށް ނުވާއިރު، މިކަން މިގޮތަށް ނިމިއްޖެނަމަ ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
20%
0%
0%
40%
40%
0%
ކޮމެންޓް