ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 16:31
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި އޭސީސީގެ ރައީސް ޝިއުނާ
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި އޭސީސީގެ ރައީސް ޝިއުނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އޭސީސީގެ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ނިންމުން
އޭސީސީގެ މެންބަރުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
އޭސީސީގެ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓަކަށްފަހު

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ވަކިކުރަން, މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައި ވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ, އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ އެއްބައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވި މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭސީސީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓަކަށްފަހު އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ އެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ލަސްކަމާއި، ތަކުރާރުކޮށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ފަހު، ހޯދި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދުއެވެ.

Advertisement

ހަސަން ހުށަހެޅުއްވީ، މި ވެރިކަމުގައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އައްޔަންކުރި ފަހުން މިހާތަނަށް ބެލިފައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށާއި، ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްގެން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ އޮޅުން ފިލުއްވުމަށެވެ.

މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރައްވައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް ހުށަހެޅުއްވީ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓަކަށް ފަހު، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ މެމްބަރުން ވަކިކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީ އެކި ފަހަރުމަތިން ހާޒިރުކުރުމުން ވެސް މައްސަލަތައް ނިންމަން އެކި މުއްދަތުތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާގެ ބޮޑު އެއްވެސް މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް ނިންމިފައިވޭތޯ އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ. އެގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑެތި މައްސަލަ ވެސް ޕީޖީއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޓީއަށް ޑެޑްލައިންތަކެއް ދީފައިވީނަމަވެސް އެކަން ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހަލީމެވެ. އެއާއެކު ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަނީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ވަކިވަކިން ސުވާލު ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް