ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 14:33
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ރެޖިސްޓްރީ
އެޗްޑީސީއާއެކު ހަދާފައިވާ ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި
 
މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދަތިވާނަމަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި
 
ހުށަހެޅުން ފާސްކުރީ 12 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
 
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކޮށް އެއީ ކައުންސިލްގެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށް ނިންމި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެޗްޑީސީއަށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް 1 އަދި ފޭސް 2 ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަދައިފައިވާ ބިމުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 30 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހަޅުއްވަމުން ނަރީޖޝް ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ އަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތާނަކަށްވާއިރު، އެތަނުގައި ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ޖާގަނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކޮށް އެއީ ކައުންސިލްގެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކަމަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ، ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަތިލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅައި އެކަން ނިންމާއިރު، ވަކި އުސޫލްތަކެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ރަޖިސްޓްރީތައް ބާތިލް ކުރާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކޮންމެ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއްކޮށް އެޗްޑީސީއަށް ދީފައި އޮވެ، ހުޅުމާލޭގައި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދަތިވާނަމަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މި ހުށަހެޅުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން ފާސްކުރީ 12 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ހުށަހެޅުން ފާސް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 3 މެމެބަރުންނެވެ. މިއާއެކު އެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުވަނީ ލޭންޑް ބިލްޑިން ސެކްޝަނަށް އެކަން އަންގަވާފައެވެ.  

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި 8ވަނަ އިސްލާހާއެކު އެ ގާނޫނުގެ 56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި ބިނާތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިގެންވަނީ ކައުންސިލަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެނޫން އެފަދަ ތަންތަނަކީ ދައުލަތުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ މިލްކެއް ކަމުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި ބިނާތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިގެންވަނީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެތަނެއްގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތް ފަރާތަކަށް ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެޗްޑީސީއަށް ދީފައިވަނީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނު ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
14%
0%
0%
29%
57%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މާލޭގައި ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އަންހައިޖީނިކް ގިނަ ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ވަނީ ނިންމާފައި
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދޭ: އާޒިމް
މާލެ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: މޭޔަރު އާޒިމް
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުން ބޭނުންވޭ، ގަދަބާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: މޭޔަރު އާޒިމް
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް