ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 09:10
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން
ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލޭތީ ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: ޝާހިދު
 
މިމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ލަސްވެފައި
 
ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތަކެއް ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފައި
 
މިއީ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލެމުންދާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ޝާހިދު މިހެން ގޮވާލެއްވީ 45 ވަނަ ޕްލިނަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ 70 އިންސައްތަ ކަނޑު ހިއްސާކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކަނޑުން އެތައް ބިލިއަން މީހުންނާއި ދިރޭތަކެއްޗަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި، އެހެނިހެން ބާވަތްތައް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މޫސުމަށް ކުރާ ނެދޭވޭ އަސަރުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޖައްވު ނުސާފުވުމާއި، ރަށްގިރުމުގެ އިތުރުން އެތަކެއް ބަދަލުތަކެއް ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށާއި، ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށެވެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވުމާއި ގުޅިގެން އެތައް ބައިވަރު ދިރޭތަކެއްޗާއި، ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތަކެއް ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ވެސް އެކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާއި، ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ މައްސަލައާއި، ނުރައްކަލަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގި ހާމަވެފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކިއެކި އެންޖީއޯ ތަކާއިއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަށް ލީގަލް ފްރޭމް ވޯކެއް އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 40 ވަނަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮންދަ ލޯ އަށް، އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނެއް ފާސްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. މި ކޮންވެންޝަންގެ މަގުސަދަކަށް ވެގެންދާނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަނޑުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ދިރުވުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ މައްސަލާގައި 21 ވަނަ އައިސީޕީ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ޝާހިދު ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް