ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 23:24
ކޮވިޑް އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުން
ކޮވިޑް އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ
 
މިއީ ރާއްޖެއިން ފެނުނު މި ވޭރިއަންޓުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް
 
ރާއްޖޭގެ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުން މި ވޭރިއަންޓްގެ ކޭސްތައް ދަނީ ފެންނަމުން
 
މި ވޭރިއަންޓަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިއެއް

ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ މި ކޭސް ދެނެގަނެވިފައިވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ޖީނޯމިކް ސީކުއެންސިންގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މި ވޭރިއަންޓް އުޅެދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުންވެސް މިހާރު ދަނީ މި ވޭރިއަންޓް ފެންނަމުންނެވެ. މިގޮތުން އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ވޭރިއަންޓެއް ކަމުން ބަލި ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އަމިއްލައަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން މީގެ ކުރިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، ސައުތު އެފްރިކާ އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން ފެނިފައިވާ ސަރސްކޯވީ-2 ވައިރަސްގެ "އޮމިކްރޯން" ވޭރިއެންޓާ ގުޅިގެން، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި، ނޮވެންބަރު 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މެންދަމު 12:00ން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސައުތު އެފްރިކާ، ނެމީބިއާ، މޮޒަމްބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިންބާބްވޭ އަދި އެސްވަޓީނީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މީހުން (ދިވެހިންނާއި ވޯރކްޕަރމިޓް ހޯލްޑަރުން ނުހިމެނޭ ގޮތަށް) އެތެރެވުން ހުއްޓައިލުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ 14 (ސާދަ) ދުވަސް ކުރިން އެ ގައުމުތަކުގައި އުޅެފައިވާ މީހުންނާއި، 12 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ޓްރާންސިޓްވެފައި އަންނަ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުންޏެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ 14 (ސާދަ) ދުވަސްކުރިން ސައުތު އެފްރިކާ، ނެމީބިއާ، މޮޒަމްބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިމްބާބުވޭ، އެސްވަޓީނީގައި އުޅެފައިވާ (12 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ޓްރާންސިޓްވެފައި އަންނަ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް) ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިންނާއި ވަރކް ވިސާގައި އަންނަ މީހުން ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުން ރިލީޒްކުރެވޭނީ 14 (ސާދަ) ދުވަސް ހަމަވުމުން، ކޮވިޑު-19އަށް ޓެސްޓް ހަދައި ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވުމުން ކަމަށާއި، މި އިއުލާނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ސައުތު އެފްރިކާ، ނެމީބިއާ، މޮޒަމްބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިމްބާވޭ، އަދި އެސްވަޓީނީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ވޭތުވެ ދިޔަ 14 (ސާދަ) ދުވަސް ތެރޭގައި މި ގައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުން މިވަގުތު ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ.

Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން އިތުރަށް ބުނީ 14 (ސާދަ) ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މީހުން، 14 (ސާދަ) ދުވަސް ފުރިހަމަ ވުމުން އިތުރު ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި 14 (ސާދަ) ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ހޭދަ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭން ފުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް ވެސް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު، ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް ބީ.1.1529 "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން" ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ ކޮވިޑްގެ އެހެން ވޭރިއަންޓްތަކަށްވުރެ ހަލުވިކަމާއެކު އެވޭރިއަންޓް ފެތުރިދާނެކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމަކުން ވަނީ މިވޭރިއަންޓްގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާތަކެއްކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނީ މިހާރު ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ ކޮވިޑް ޖެހި ރަނގަޅުވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އަލުން ކޮވިޑް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު، އަދި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނަ ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރުވާނެ ވޭރިއަންޓެއްކަމަށެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެފައިވަނީ މިވޭރިއަންޓްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިޔުޓޭޝަންތައް ހިމެނޭކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. ޕްރިލިމިނަރީ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު އެހެން "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން"ގައި ހިމެނޭ ވޭރިއަންޓްތަކާއި އަޅާބަލައިރު އަލުން ކޮވިޑް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު މިވޭރިއަންޓްގައި ބޮޑުކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ. މިވޭރިއަންޓަކީ ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ކޮވިޑްގެ ފަސް ވަނަ ވޭރިއަންޓެވެ. "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން"އަކީ އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ޖެހި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ހިސާބަށް ވޭރިއަންޓެއް ދިޔުމުން ލާ ކެޓަގަރީއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
5%
0%
75%
5%
5%
10%
ކޮމެންޓް