ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 22:41
ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު
ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު
ޕީޕީއެމް
މަރުހަބާ ރައީސް ޔާމީން ޖަލްސާ
ސަރުކާރު ވައްޓާލައި ރައީސް ޔާމީނު ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދު ގޮވާލައްވައިފި
 
މިހާރު ރާއްޖޭގެ މުސްތަގްބަލް އޮންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހަކު ނުފެނޭ
 
ޕީޕީއެމްއިން ސަރުކާރާ ހަވާލުވާން ޖެހޭ
 
ވެރިކަން ކުރައްވަން ވާނީ ދުރުވިސްނޭ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް

ސަރުކާރު ވައްޓާލައި ރައީސް ޔަމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މަރުހަބާ ރައީސް ޔާމީން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީން ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ވަހީދުވަނީ މިވާހަކަފުޅު ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަން ކުރައްވަން ވާނީ ދުރުވިސްނޭ ސިޔާސަތެއް އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ އެފަދަ ވެރިއެއް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ނަމޫނާއަކަށް ބެއްލެވީ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތައް ކަމަށެެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފެއްޓެވި ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ވަށައިގެން ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ. ފަހަތުފަޔަށް ބުރެވެފައިވާތަން މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި، ދިވެހިންގެ ގޮތަކީ ކަމަކަށް ކުރިމަތިލައިފިނަމަ އެކަމެއް ނިމެންދެން ކެރިގެން ތިބުން ކަމަށެވެ. ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ކަންނެތް ކަމާއި ފަރުވާ ކުޑަވުން ކަމަށާއި، ވެރިކަމާ ހަވާލުވާން ވާނީ ވެރިކަން ކުރެވޭ ތަސައްވުރެއް އޮންނަ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. 20 އަހަރުފަހުން ރާއްޖެ އޮންނާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވުރެއް ނެތި ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ މުސްތަގްބަލް އޮންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހަކު ނުފެންނަ ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕީޕީއެމްއިން ސަރުކާރާ ހަވާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއަކީ މިހާރު އެތައް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ގައުމަކަށްވާއިރު، ޚާރިޖި ސިޔާތު ބައްޓަން ކުރަން ޖެހޭނީ، މަލްޓި ލެޓެރަލިޒަމްގެ ދަށުން ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ބޭތިއްބުމަކީ، ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދިވެހިންނަކީ އެންމެންގެވެސް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ބިމާ ކަނޑުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބާރު ކެނޑޭ އެއްވެސް ކަމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ނުފެންނަވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށާއި، ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި އެކި ފާރާތްތަކުގެ ނުފޫޒު އޮވެ، ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވުމަކީ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
3%
33%
3%
52%
3%
6%
ކޮމެންޓް
5 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 20:29
ޒާހިރު
ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަކީ ބައާވާތް ކުރުން.
4 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 07:25
ހުސޭނު
ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ އެކްޕީރިއަންސް ވަހީދު ގައިގާ ވަރައް ރަނގަޅަށް ހުންނާނެ