ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 17:54
މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގެ ގެއްލުން
ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ވަކި ގައުމަކާ ޖައްސާލީމާ އެކަމުގެ ގެއްލުން ފޯރާނީ ދިވެހިންނަށް - އަސްލަމް
 
އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއާ ޖެހިގެން އޮތް އެންމެ ގާތް ގައުމު ކަމަށްވެފައި ޒަމާނުއްސުރެ އެތައް ގޮތަކުން ގުޅިފައިވާ ގައުމެއް
 
ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ގައުމަކާ ޖައްސާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން

ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ވަކި ގައުމަކާ ޖައްސާލުމުން ގެއްލުން ވާނީ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފާހގަވިކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނުން ގެއްލުންވާނީ ދިވެހިންނަށް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ރާއްޖެއާ ޖެހިގެން އޮތް އެންމެ ގާތް ގައުމު ކަމަށާއި، ޒަމާނުއްސުރެ އެތައް ގޮތަކަށް ގުޅިފައިވާ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ އަޅުވެތި ކުރުމުގެ އަމަލެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނެތްއިރު އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިހާރުވެސް އިންޑިއާގެ އެހީއާއެކު އެތައް މަޝްރޫއެއް ހިންގަމުން އަންނަކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތި އިންޑިއާ އައުޓަށް ގޮވާއިރު، ގެއްލުންވަނީ ދިވެހިންނަށް ކަމަށާއި، އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ހުރިހާ ސަރުކާރަކުންވެސް އިންޑިއާއާއެކު އެ ގުޅުން އެގޮތަށް ބާއްވަމުން އަންނައިރު، ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ގައުމަކާ ޖައްސާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރުޅިވެރިކަމާ ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެކަން ހައްދުފަހަނައަޅައި ހިނގައިދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އިންޑިއާގައި އެތައް ދިވެހިންނެއް މިހާރުވެސް ތިބޭއިރު، ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓައި ކުރާ ކަމަކުން އޭގެ ގެއްލުން ދިވެހިންނަށް ކޮށްފާނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާއިން ވަމުން އަންނަ އެހީތެރިކަން ހުއްޓާލާނަމަ ދިވެހިންނަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރެއް މެދުވެރިވެގެން ގައުމަކުން ލިބޭ އެހީތެރިކަމަކީ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. ބޭރު ގައުމުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަކީ ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ވަކިވެގަނެގެން ނޫޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ކުރުމުގައިވެސް ހަގީގަތް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ގައުމަކަށް ޖެއްސުމަށް ކުރާ ކަމަކީ، ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ ސިޔާސީ ވެއްޓެއްގައި ކުރުން ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާހުރި ކޮންމެ ކަމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 241 ކޮމިޓީއަށް އެކަން ބެލުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާކަަމަށެވެ. އެއްބަސްވުންތައް ދިރާސާ ކުރަން އިދިކޮޅު މެމްބަރަކު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެކަން ކުރަން ނިންމީ އެ ސަބަބާހެދި ކަމަށާއި، ކޮމިޓީން ބެލި ބެލުމުން އުތުރު ތިލަފަޅުގެ ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޮތީ، އެކްޝަން ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާރޑް ހެދުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ. ކޮމިޓީން ކުރި މިދިރާސާގައި އެމްއެންޑީއެފްއިން ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށާއި، ކޮންމެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގައިވެސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަގްސަދާއި ކުރަން ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަން ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުން ކުރާނެ ފައިދާއާއި މަންފާވެސް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރުވެސް އޭގެ ފައިދާކުރާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން އުތުރުތިލަފަޅު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އޮތްއިރު އޭގައި ގޯހެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިއާ ނޫން ގައުމަކުން ކުރިނަމަވެސް އެކަން ވާނީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ކަމަށާއި، އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ކަމެއް ނުފެނުނު ކަމަށެވެ. ފެނިގެން ދިޔައީ މިކަން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަތަން ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ހައިޑްރޮގްރަފީ އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް ގޯހެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ވަސީލަތްތައް ގާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާއިރު، އަދާހަމަ ޗާޓްތަކެއް ހެދުން މުހިއްމުވުމުން، އެއްބަސްވުމުގައި އޮތީ އެކަން ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ވިއްކާލުމެއް ނޫން ކަން ވަރަށް ސާފުކަމަށެވެ.

މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން ނުކުރެވޭ އެތައް ކަމެއް ފަހިވެގެން ދާކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުން އެއީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބެން ޖެހޭއިރު މިހާރުވެސް އުޅަންދެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ހެދުމަށް ވަރަށް ވަގުތުދާކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގަމުން އަންނައިރު، ޓެކްސްއާއެކު ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާން ފެށީވެސް ދާދި ފަހުންކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އިންސާނީ ވަސީލަތް ނުލިބޭއިރު، މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކާއެކު މިހާރުވެސް މީހުން ތަމްރީނު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް