ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:05
މެއި 6 ގައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ހަމަލާދީފައި
މެއި 6 ގައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ހަމަލާދީފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު
ފުލުހުން ވީއެންމެ ރަނގަޅަކަށް ތަހުގީގު ހިންގަމުންދާކަމަށް ގަބޫލުކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު
 
މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ މީހުންގެ މައްޗަށް އަންނަނީ ޝަރީޢަތް ހިންގަމުން
 
މިކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން މިވަގުތު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޔަކު ރާވާ އެކަން ކުރުމަށް އެތައް ފަހަރަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދެވުނު ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ވީއެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކުރަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ބަލާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ދިން ހަމަލާއެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަންތޯ އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ނަގައިގެން ތިބި މީހުންނަކީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅު ބަޔެއްކަން ގަބޫލުކުރަންތޯ އާންމުންގެ މީހަކު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު މިހާވެސް ކުރިޔަށްދާކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ބަޔާން ދީފައިކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޔަކު ރާވާ އެކަން ކުރުމަށް އެތައް ފަހަރަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން މިވަގުތު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ދަތިކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން ކޮން ބައެއްތޯ ކޮން ސަބަބަކާއި ގުޅިގެންތޯ އަޅުގަނޑު މަރާލުމަށް ބަޔަކު 2019 ން ފެށިގެން ރާވާ އެންމެ ދުވަހަކު ނޫން ތިން ފަހަރު މަތިން ބޮން އެއް ފަހަރު ޔާގޫތުގޭ ބޭރުގައި އަދި އަނެއް ފަހަރަކު އަނެއްކާވެސް ކެނެރީގޭ ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ދެން މިހެން ގޮސް އެތައް ކަމެއް 2019 ވަނަ އަހަރާއި 2021 ވަނަ އަހަރާ މެދުގައި ހިނގާފައި އެބަވޭ، ދެން މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގުކުރެވި ޝަރީޢަތް ކުރެވުނީމާ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކަމުގެ ފަހަތް ސާފުވެގެންދާނެ. މިވަގުތު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ދަތި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވަން.
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް އަންނަނީ ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު އަދުހަމާއި މުޖާޒް އަހްމަދު އަދި ތަހުމީން އަހްމަދުގެ މައްޗަށާއި ބޮން ގޮއްވާލި ސައިކަލްގައި އެ ބޮން ހަރުކުރުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ އަލީ ހައިޝަމްގެ މައްޗަށް އަންނަނީ ދައުވާކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، އަލީ ފަހުމީގެ އިތުރުން އިސްހާގުގެ މައްޗަށް އަންނަނީ ޝަރީޢަތް ހިންގަމުންނެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ އިސްހާގުގެ އިތުރުން، ނ. މަނަދޫ ނޫރީގެ އަލީ ހައިޝަމާއި ހއ. ހޯރަފުށީ އަލަނާސިގޭ މުހައްމަދު ތަސްލީމެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ހަމަލާދިނުމަށް 3 ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ތަހުގީގަށް ހޯދުނު ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖާނުންފިދާވެގެން ހަމަލާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަލާދިނުމަށް ރާވާފައިވަނީ ޔާގޫތުގެ ހުންނަ ސަރަހައްދުގައެވެ.

ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ރޭވީ ރައީސް ނަޝީދު ކަސްރަތަށް ނުކުންނަވާއިރު، މޭރީ ބްރައުން ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަޙައްދުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ހަމަލާ ރޭވީކަން އޭސީޕީ މުޙައްމަދު ރިޔާޒު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ހަމަލާދީފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މަޖީދީމަގުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ސައިކަލެއްގައި އައިއީޑީއެއް ހަރުކޮށްގެން ގޮއްވާލައިގެންނެވެ. މިހަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ސައިކަލަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވާ ސައިކަލެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް