ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 18:08
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އިސް ވަކީލު ޑރ. ޖަމީލު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އިސް ވަކީލު ޑރ. ޖަމީލު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމީން ފުރާވަޑައިގަތުން
ރައީސް ޔާމީން ފުރާވަޑައިގަތުން މަނާކޮށް، 7 ދުވަހުގެ އަމުރެއް ނެރެފި
 
ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުނީ ފުލުހުން
 
އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ކޯޓުގައި ހުރުމުން
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ފުރާވަޑައިގަތުން މަނާކޮށް 7 ދުވަހުގެ އަމުރެއް ނެރެފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގައުމުން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ, ޝަރީއަތުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެދުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުރާވަޑައިގަތުން މަނާކުރުމުގެ 7 ދުވަހުގެ އަމުރެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނެރެދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ 2 މައްސަލައެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެބައޮތެވެ. މި ދެ މައްސަލާގައި 4 ދައުވާއެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އެއީ ރ. ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި، ވ. އާރަށުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރ. ފުއްގިރީގެ މައްސަލައިގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ ރ. ފުއްގިރި ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ރިޝްވަތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހޯއްދެވި، 1،117،000 (އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް) ޑޮލަރު ކްރިކް ރިޒާ މެދުވެރިކޮށް އަދި ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރުމަށްޓަކައި ފަށަލަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށް ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނީ "މއ. ކާމިނީހުޅަގުގެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުއްޤައްޔޫމްއާއި ވ.ފެލިދޫ ހަނދުވަރީގެ ޔޫސުފް ނަޢީމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމްއާއި މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް, ޓުއަރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރ ނަގައި ލޯންޑަރ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް 2 ދައުވާއެއް، އަދި ނަޢީމްގެ މައްޗަށް 1 ދައުވާއެއް ކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި"ވާކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ; ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/10 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާއި، (3) ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (6) ވަނަ ނަންބަރާއި (7) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދަޢުވާއެވެ.

އަދި ދެވަނަ ދައުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
30%
35%
17%
4%
0%
13%
ކޮމެންޓް