ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 18:12
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިއަށްގެންދާ ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިއަށްގެންދާ ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް
ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރަނީ
 
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ 6 މަސްދުވަސް
 
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެފްޑީސީން 10 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރާނެ
 
މަގުސަދަކީ ޒުވާނުންނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ ތަމްރީނު ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިބެގެން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެފް.ޑީ.ސީ)އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް އާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 

ހޯމަ ދުވަހު އެފް.ޑީ.ސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެފް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ސަލްފިއްޔާ އަންވަރެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް ހުސައިން އިސްމާއީލްއެވެ. 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ޒުވާނުންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ދެމިގެންދާ ތަމްރީނު ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކުރުންކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް ހުސައިން އިސްމާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.   

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ތިބެގެން ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހުޅުވާލުމަށް ހިންގާ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ 6 މަސްދުވަހެވެ. ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 (ތިނެއް) ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބޭނެއެވެ.  

Advertisement

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސަލްފިއްޔާ އަންވަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެފް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ.  

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެފްޑީސީން 10 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ސުޕަވިޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރުންނަށް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. 

އެފްޑީސީގެ އުންމީދަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިބެގެން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފަހިކުރެވި، މުސްތަގުބަލުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ޒުވާން ތަޖުރިބާކާރުން އިތުރުކުރުމެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް