ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 16:58
ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝައުނާ އާއި ސައިނޯސޯރގެ ސީއީއޯ ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައި
ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝައުނާ އާއި ސައިނޯސޯރގެ ސީއީއޯ ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައި
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
12 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް
ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް، 12 ރަށެއްގައި ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
975 ކިލޯވޮޓުގެ ބެޓެރީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރެވޭނެ
 
3،180 މީޓަރުގެ ކޭބަލް އެޅުމާއި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޖެނެރޭޓަރ ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް ބެހެއްޓޭނެ

ކޮޅުމަޑުލުގެ 12 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ތ. އަތޮޅުގެ 12 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ، ބެޓެރީ، ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ އެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ސައިނޯސޯރ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ކާއޯ ޒެންވޫއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމާއި، ހަކަތައިގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި، އެވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ވަނީ މުހިއްމު ސިޔާސަތުތަކެއް ހިމަނާފައެވެ. އަދި އެސިޔާސަތުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ވަނީ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މިގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިންސައްތައަށްވުރެ 20 އިންސައްތަ އިތުރަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއަމާޒާއެކު، އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ރާއްޖެ ނެޓް ޒީރޯ ގައުމަކަށް ހެދުމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތަކީ ނެޓް ޒީރޯ 2030 އަށް ވާސިލުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވެގެންދާ ބޮޅެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 12 ރަށުގައި ޖުމްލަ 2.5 މެގަވޮޓްގެ އިރުގެ އަލި ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެގޮތް ގާއިމުވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، 975 ކިލޯވޮޓުގެ ބެޓެރީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމާއި، 3،180 މީޓަރުގެ ކޭބަލް އެޅުމާއި، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޖެނެރޭޓަރ ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ސަބަބުން، އަހަރަކު 1.2 މިލިއަން ލިޓަރުގެ ޑީސަލް (12 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް) ސަލާމަތްކުރެވި، ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭހުގެ ތެރެއިން 2،900 ޓަނުގެ ސީއޯޓޫ މަދުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 360 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަނީ ހަލުވި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން 50 މެގަވޮޓުގެ އިތުރު ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް