ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 16:25
ރަށްތަކަށް މީގެކުރިން ފޮނުވި އެމްބިއުލާންސްތައް
ރަށްތަކަށް މީގެކުރިން ފޮނުވި އެމްބިއުލާންސްތައް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލާންސް
އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 20 އެމްބިޔުލާންސް ގެނެސްފި
 
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 40 އެމްބިޔުލާންސް ގެނެސްފައިވޭ
 
ފުރަތަމަ 20 އެމްބިއުލާންސް ގެނެސްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހު

އަތޮޅު ތެރެއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 20 އެމްބިޔުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

އަތުޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި އެމްބިއުލާންސް ނެތުމުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓްގައި ހިމެނޭ 20 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި 20 ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

އޭގެފަހުން ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓްގެ ދަށުން 20 އެމްބިޔުލަންސް ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯގެ ޕީއާރު މެނޭޖަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތު ޝިޕިންގައި އުޅޭ ލަސްތަކާއެކު ދެން ޝިޕްމަންޓެއް އަންނާނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައިތޯ ދަންނަވަން ދަތިކަމަށް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝެޑިޔުލްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެމްބިޔުލާންސްތައް އެތާރީޚުތަކުގައި ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 60 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ. ނޮވެމްބަރ މަސް ތެރޭގައި, އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 20 އެމްބިއުލާންސް ލިބޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯއިން 96 އެމްބިޔުލާންސް ގެންނަންޖެހޭއިރު މިހާތަނަށް ގެނެސްފައިމިވަނީ 40 އެމްބިޔުލާންސް އެވެ. ބާކީ 56 އެމްބިޔުލާންސް އަދި ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 22 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރައީސްއާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެމްބިއުލާންސް ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް