ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 11:00
އާއިޝަތު ނަހުލާ - މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
އާއިޝަތު ނަހުލާ - މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ހޯރަފުށީ ޖެޓީ ހެދުން
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ޖެޓީ ހެދުމަށް ގާނޫނީ އިޖުރާއަތްތައް ފުހިމަކުރިތޯ ކުރި ސުވާލަށް މިނިސްޓަރ ނަހުލާގެ ޖަވާބެއް ނެތް
 
ރަށުގެ ފަރާއި ފަޅުފަދަ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ރަށު ކައުންސިލަށް
 
ކައުންސިލުން ބުނީ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ނުކުރާ ކަމަށް
 
ތަކުރާރުކޮށް ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރު ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ

ހއ.ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގައި ޖެޓީ ހެދުމަށް ގާނޫނީ އިޖުރާއަތްތައް ފުހިމަކުރިތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހޯމަދުވަހު ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އާއިޝަތު ނަހުލާ ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް އުޒުރުވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ލަސްވާ ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށްފަހު ގުޅިގެން ކުރާ ސުވާލުގެ ފުރުސަތުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލުގައި، ލާމަރުކާޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަށެއްގައި މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯއްދެވިތޯ ސަލީމް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

މި ސުވާލަށް މިނިސްޓަރު ޖަވާބު ނުދެއްވައެވެ. މިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުގައި އެގޮތަށް އޮންނަ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ރައީސް ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ވަޒީރަކާ ހަވާލު ކުރައްވާ މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ, ގާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ވިދާޅުވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަމަނާ ހުވައި ކޮށްގެން ހުންނެވި ކަމަށާއި، ރައީސް ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި އެކަމެއް ކުރަން ހަވާލު ކުރެއްވުމުން އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުލިބުމުން މެމްބަރު ސަލީމްވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވައި، ސުވާލުގެ ސީދާ ޖަވާބު ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ކުރިން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ. ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 23ވަނަ މާއްދާގެ (ޓ) ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގެ ފަރާއި، ފަޅުފަދަ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ރަށު ކައުންސިލަށް ކަމަށެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 68ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުން  ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތަކުން އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ ކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.  މިގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ރަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގައި ހުންނަ އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރަށް އަމާޒުކުރެވުނު ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބު ނުދެއްވިއިރު، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނީ، ކައުންސިލުން ޗެނަލެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ތަނުގައި ޖެޓީ ހެދުމަށް ނިންމައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނުއިރު، އެކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ބަހެއް މިނިސްޓްރީން ހޯދާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި