ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 13:48
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން
އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ގޯހެއް ނެތް ކަމަށް 241 ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓަށް އިދިކޮޅުން 13 އިސްލާހެއް
 
ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކުގައި ވަނީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގެ ބައެއް އިބާރާތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި، ބައެއް މާއްދާތައް އިތުރު ކުރުމަށް
 
އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ، 241 ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެއްވެސް ގޯހެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރި ރިޕޯޓަށް އިދިކޮޅުން 13 އިސްލާހެއް ހުށަހަަޅައިފިއެވެ.

މި 13 އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ، 241 ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކުގައި ވަނީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގެ ބައެއް އިބާރާތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި، ބައެއް މާއްދާތައް އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކްޝަން ޕްލޭން ފޯ ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން މޯލްޑިވްސް އެންޑް އިންޑިޔާއަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް އޮންނަ އިބާރާތް އެކްޝަން ޕްލޭނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އަދި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިޔާގެ ފަރާތްތަކުގެ ކެއުމާއި ތިބުމާއި އަދި އެހެނިހެން ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަމުން ދަނީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. އިސްލާހުގައި ވަނީ "އިންޑިޔާގެ ފަރާތްތައް"، މި ލަފްޒު "އެގައުމުގެ ސިފައިންނަށް" ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓަށް އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ތަކަކީ:

 1. އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން މޯލްޑިވްސް އެންޑް އިންޑިޔާއަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭނެކެވެ.
 2. އުތުރު ތިލަފަޅުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެތަނުގެ ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމަށް ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހައިކޮމިޝަނަރއާއި އިންޑިޔާގެ އެހެން ފަރާތްތައް ހިނެމޭގޮތުން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައި، އެކޮމިޓީން އުތުރު ތިލަފަޅުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
 3. އުތުރު ތިލަފަޅަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ބޭނުމަކަށް ތަރައްޤީކުރާ މަރުކަޒަކަށްވެފައި، މި އެއްބަސްވުމަކީ ޤައުމީ ދިފާއާއި ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި އެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއި ކުރުމުގެކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 241 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި އެއްބަސްވުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 4. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޑޯނިއަރ މަތިންދާބޯޓާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިޔާގެ ސިފައިންގެ ކެއުމާއި ތިބުމާއި އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަމުންދަނީ އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނެވެ.
 5. މި އެއްބަސްވުމަކީ ޤައުމީ ދިފާޢާއި ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި އެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 241 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި އެއްބަސްވުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 6. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޗާޓުތައް ވިއްކައިގެން ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި 25 އިންސައްތަ ރާއްޖެއަށް، 75 އިންސައްތަ އިންޑިޔާއަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
 7. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޗާޓުތައް ވިއްކޭނީ ހަމައެކަނި އިންޑިޔާއިން ކަމަށާއި، ދިވެހި ކަނޑުތަކުގެ ޗާޓު، ދިވެހިރާއްޖެއިން ނުވިއްކޭނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
 8. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޗާޓުތައް ވިއްކޭނީ ހަމައެކަނި އިންޑިޔާއިން ކަމަށާއި، އެ ފުރުޞަތު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ޗާޓުތައް ވިއްކައިގެން ރޯޔަލްޓީގެގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެނީ 25 އިންސައްތަ ކަމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާތީވެ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 9. މި އެއްބަސްވުމަކީ ޤައުމީ ދިފާޢާއި ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި އެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއަށް މި އެއްބަސްވުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 10. އިންޑިއާއާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާގެ 75 ސިފައިން ތިބިކަން ހާމަވެފައިވެއެވެ.
 11. މި އެއްބަސްވުމަކީ ޤައުމީ ދިފާޢާއި ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި އެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 241 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި އެއްބަސްވުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 12. އިންޑިޔާއާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ އަސްލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހޯދައި ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 13. ބޭރު ޤައުމެއްގެ އަސްކަރީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ދާއިމީގޮތެއްގައި ނުތިބޭނެގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި އިސްތިރާޖީ ބަދަލު ކުރުމެވެ.

އިންޑިއާއާ އެކު ގާއިމުކުރި ތިން އެއްބަސްވުމެއް ދިރާސާކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީވެސް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނާއިބުރައީސް އާދަމް ޝަރީފެވެ. މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް، ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ރިޕޯޓްގައި ބުނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެއްވެސް ގޯހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 241 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރީ، އުތުރު ތިލަފަޅު (ޔޫޓީއެފް) ގައި ސިފައިންގެ ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހަދަން އިންޑިއާއާ އެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމާއި، 2016 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން އެއްބަސްވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ހައިޑްރޯގްރާފީ ދިރާސާކުރަން އިންޑިއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމެވެ.

ކޮމިޓީން އެއްބަސްވުންތައް ދިރާސާކުރި އިރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގެން އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން އެދުމުން މާރިޔާ ވަނީ އެ އެއްބަސްވުންތައް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ މެމްބަރުންނަށް ވަކިން ދެއްވާފައި ނުވަނީ އެއީ ސިއްރު އެއްބަސްވުންތަކަށް ވާތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން: ވަޒީފާގެ ބިރު، ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ ބިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު
ކެމްޕެއިނުގައި މިފަހަރު ގޮވާލީ ސަރުކާރު ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓުދޭން، ޕާޓީން މިފަހަރުވެސް ބުނީ އެއީ ފަރުދީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ޕީއެންސީން ބޭއްވި ތަފާތު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން!
މަގުމަތީ ގޭނުނީ އިޚުލާސްތެރިން، ވަޒީފާ ލިބެނީ ހިޖުރަވެރިންނަށް!
ފަހު 10ގައި ދީނަށްޓަކައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކެމްޕެއިނުގައި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ހައްދަވަނީ ރޯ ބުހުތާން ބޮޑު ދޮގު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ޕީއެންސީ ކެމްޕޭނުގައި ބަހަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ ހަނު