ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 16:38
ވިލުންވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގައި ލޯކަލް ލީޑަރުންގެ ދައުރާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ވިލުންވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގައި ލޯކަލް ލީޑަރުންގެ ދައުރާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
ލޯކަލް ލީޑަރުންގެ ޕްރޮގްރާމް
"އަމާން، ވިލުންވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގައި ލޯކަލް ލީޑަރުންގެ ދައުރު"ގެ ނަމުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން އާލާކުރުމާއި، ބަދަހި، ވިލުންވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުން
 
މިއީ ފިކުރީ ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭންގެ ދަށުން، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް

ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ ގުޅިގެން ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަފުތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމް ތެރެއިން، ދ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، "އަމާން، ވިލުންވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގައި ލޯކަލް ލީޑަރުންގެ ދައުރު"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން 24 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފިކުރީ ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާއި ހަރުކަށިފިކުރު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ, ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ޕްރިވެންޓިންގ އެންޑް ކައުޓަރިންގ ވައިލެންޓް އެކްޓްރިމިޒަމްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން އާލާވެ، ބަދަހި، ވިލުންވެރި އަދި އަމާން ވެއްޓެއް ބިނާވެގެން ދާނެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން އާލާކުރުމާއި ބަދަހި އަދި ވިލުންވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، އިޖުތިމާޢީ ބައިބައިވުން ކުޑަކުރުމާއި ނޭދެވޭ ފިކުރުތަކުން ދުރުކުރުމެވެ.

Advertisement

ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ދ. އަތޮޅުގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަންސް ސަރވިސަސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ޢަލީ ސުޢާދު ވަނީ، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުހިއްމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި، ބަދަހި ވިލުންވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކޮށް، މުޖުތަމަޢުން ފިތުނައާއި ރުޅިވެރިކަން ނައްތާލުމުގައި ލީޑަރުންގެ ދައުރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ދ. އަތޮޅުގައި ކުށުގެ ވެށި އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށިފިކުރުގެ ނުރައްކާތައް ފެތުރިފައިވާ މިންވަރާއި، ފިކުރީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި، ހަރުކަށިފިކުރުގެ ނުރައްކާ ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ބުނެދިނުމާއި، ހޯލް އޮފް ގަވަރމަންޓް އެޕްރޯޗެއްގެ ތެރެއިން ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، މި މަސައްކަތް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ޑިސްކަޝަން ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް