ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 22:21
ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހެއްގެ އާއިލާ މީހެއް
ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހެއްގެ އާއިލާ މީހެއް
ރޮއިޓަރސް
އީސްޓަރ ބޮމުގެ ހަމަލާ
އީސްޓަރ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ޝަރީޢަތްތައް ލަންކާގައި ފަށައިފި
 
ހަމަލާދިނުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 24 މީހެއްގެ ޝަރީޢަތް، އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ހޯމަ ދުވަހު ޝަރީޢަތްތައް ފަށާފައިވާއިރު، ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް ޗީފްއާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ ޝަރީޢަތް ވަނީ ފަށާފައި
 
މިހަމަލާތަކުގައި 267 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 45 މީހުންނަކީ އެހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން

2019 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި، 270 މީހުން މަރުވި ހާދިސާގެ ޝަރީޢަތްތައް ފަށައިފިއެވެ.

ބޮން ގޮއްވުމާއި ގުޅުންހުރި ޝަރީޢަތްތައް ހޯމަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިޔަށްގެންދިޔަނީ ތިން ޝަރީޢަތެވެ. މިޝަރީޢަތުގައި ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް ޗީފް ޕުޖިތް ޖަޔަރސުންދަރަގެ މައްޗަށް، ތަކުރާރުކޮ،ށް ހަމަލާއާ ގުޅުންހުރި އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިހުރެމެ، އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުނޭޅުމުގެ ދަޢުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް ޖަޔަރސުންދަރަގެ މައްޗަށް މުޅި ޖުމްލަ 855 ދައުވާއެއް ވަނީ އުފުލާފާއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގަސްތުގައި މީހުން މަރާލުމާއި މީހުން މަރާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަޢުވާ ހިމެނެއެވެ. ޖަޔަރސުންދަރައާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާތަކަށް، ހެކިންގެ ގޮތުގައި 1215 މީހަކު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހުރިހާ އެންމެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށް ހަދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ޖަޔަރސުންދަރަގެ ވަކީލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކެރެޓަރީ ހެމްސާރީ ފެރްނާންޑޯގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ ހަމަ މިފަދަ ދަޢުވާތަކެއް އުފުލާފައެވެ. ފެރްނާންޑޯ އަކީ ބޮމުގެ ހަމަލާދިން އިރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެވެ. ފެރްނާންޑޯގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާތަކުގެ ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރުފަހުއެވެ.

މިދެމީހުންވެސް ވަނީ ބެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހައްޔަރުން ދޫވެފައެވެ.

ހަމަލާދިނުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 24 މީހެއްގެ ޝަރީޢަތް އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިމީހުންގެ މައްޗަށް 23،000ށް ވުރެ ގިނަ ދަޢުވާ އުފުލާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި މީހުން މެރުމަށް ރޭވުމާއި، އެކަމަށް އެހީތެރިވުމާއި، ހަމަލާދިނުމަށް މީހުން އެއްކުރުމާއި، ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒާތުގެ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގެ ދައުވާ ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި، މިހަމަލާ ރާވައި ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ އޮފިޝަލުން ތުހުމަތުކުރާ މުޙައްމަދު ނައުފަރުވެސް ހިމެނެއެވެ. މީނާ އަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްއާ ގުޅުން އޮންނަ މީހެއްކަމަށް ލަންކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހަމަލާދީފައިވަނީ ތިން ޗަރޗަކަށާއި ތިން ހޮޓަލަކަށެވެ. އެއްފަހަރާ ދިން މިހަމަލާތަކުގައި 267 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 45 މީހުންނަކީ އެހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި 500 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. މިހަމަލާއަކީ ސްރީލަންކާގެ ތާރީޚުގައިވެސް ދިން މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ފުރަތަމަ ހަމަލާއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މީސްކޮޅު މަދު ނަޞާރާއިންނަށް އަމާޒުކޮށް އޭގެކުރިން ސްރީލަންކާގައި މިފަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެއްނުވެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ކެތޮލިކުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މިހަމަލާތަކުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިޔަ މީހުންގެ ހަނދާން އައުކޮށް އެމީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް