ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 13:58
މ.މުރައިދޫގެ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދިރުއުޅުއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވަގުތީ ގެ
މ.މުރައިދޫގެ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދިރުއުޅުއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވަގުތީ ގެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަގުތީ ގެ
މުރައިދޫގެ މަރާމާތުކޮށް ނިމި ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި
 
އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުން މިހާރު ވަދެ އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ
 
ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެ
 
ރެހެންދި އެޕާރޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހަށް ނިމޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަގުތީ ގޮތުން ހުންނެވުމަށް ތައްޔާރު ކުރެއްވި މ.މުރައިދޫގޭގެ މަސައްކަތް ނިމި، އެމަނިކުފާނު ހުންނެވުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ރަސްމީކޮށް މަޖިލީހާ އެގެ ހަވާލު ނުކުރާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ބުނި ނަމަވެސް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، މުރައިދޫގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ހަވާލު ކުރުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވި، އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުން މިހާރު ވަދެ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަވާލުކުރުުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މުރައިދޫ ގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ހޮޓެލް ޖެންގައެވެ.

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރެހެންދި އެޕާރޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ތިން ބާރުގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް ރަސްމީ ގޭގެ ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައީ ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވީ އަމިއްލަފުޅު ގޭގައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ދާއިމީ ރަސްމީ ގެ އިމާރާތްކުރުމަށް ނިންމައި، އެ މަސައްކަތް ވެސް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މުރައިދޫގެ އެންމެ ފަހުން ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ ދޮށީ ދެބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވުމަށެވެ. ރެހެންދި ފްލެޓުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ހަމަޖައްސާ އެޕާޓްމަންޓަކީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ ނާއިބުރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ރަސްމީ ގޭގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވި ފްލެޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް