ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 07:43
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް
ލާމަރުކަޒުކުރުން
ލާމަރުކަޒުކޮށްގެން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނެ - ނާއިބުރައީސް
 
ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ

ސަރުކާރުން ކަންކަން ލާމަރުކަޒުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާއިބުރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އަދި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލަރުން ވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ފެށިގެންދިއުން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެރަށުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށޭނެގޮތްވުން މުހިންމުކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހޯރަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެތަނުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އެންމެ ދަތިވާ މައްސަލަތަކާއި މިހާރުން މިހާރަށް ހައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.މީގެ އިތުރުން ހއ. އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ ސްކޫލަށް އުމްރާނީގޮތުންނާއި އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ މުހިންމުކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވަނީ މުއައްސަސާތަކަށް ލާމަރުކަޒީކޮށް ކަންކަން ކުރަން މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުންފުޅަކީވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުންކަމުގައެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހިންގަމުންދިޔަ ހާފްވޭ ހައުސް އުވާލުމަށް ފަހު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
ފަލަސްތީން މިނިވަން ވުމަކީ ދިވެހިން އަމިއްލަ މިނިވަންކަމަށް އެދޭފަދައިން އެދޭނެ ކަމެއް - ފައިސަލް
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ހޯރަފުށީ ވޮލީ ލީގް ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ޓީމަށް
މޮޅު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ހޯރަފުށީ ވޮލީ ލީގުގެ ފޯރި ހިއްޕާލައިފި
މަޢާފަށް އެދެން މެމްބަރުން އެދުމުން ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް