ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 22:39
ޗިންޑާއޮ ސީވިން ބައޯޓެކް ކުންފުނީގެ އޮފީހެއް
ޗިންޑާއޮ ސީވިން ބައޯޓެކް ކުންފުނީގެ އޮފީހެއް
ރޮއިޓަރސް
ސްރީލަންކާ
ޗައިނާގެ ކުންފުނިތައް ދަރަނިވެރިވެ، ލަންކާ އިނދަ ޖެހެނީ
 
ޗިންޑާއޮ ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފައި
 
8 މިލިއަން ޑޮލަރު، 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ލަންކާގެ ނެޝަނަލް ޕްލާންޓް ކަރަންޓީން ސަރވިސްއަށް އަންގާފައިވޭ

ޗައިނާގެ ފަރޓިލައިޒިންގ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗިންޑާއޮ ސީވިން ބައޯޓެކް ގްރޫޕަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 8 މިލިއަން ޑޮލަރު, 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ލަންކާގެ ނެޝަނަލް ޕްލާންޓް ކަރަންޓީން ސަރވިސްއަށް އަންގައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ޗިންޑާއޮ ސީވިން ކުންފުނިން އެންޕީކިއުއެސްއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނީ އެންޕީކިއުއެސް ކުންފުނިން ކަންތައްކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޗިންޑާއޮ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ތިން ދުވަސްތެރޭގައި 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ޗައިނާގެ ޗިންޑާއޮ ކުންފުނިން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވީ ނަމަވެސް ލަންކާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. އަޖަންތަ ޑި ސިލްވާ ވިދާޅުވީ, އެފަދަ ސިޓީ އެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ސިޓީއެއްގެ ފޮނުވި ކަމުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހީ މީޑިއާއިން ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ޗިންޑާއޮ ކުންފުނިން, އެ ކުންފުންޏަށް ވަމުން އަންނަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 8 މިލިއަން ޑޮލަރު, 3 ދުވަސްތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ލަންކާގެ އެންޕީކިއުއެސްއަށް އަންގާފައި މިވަނީ އެ ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
23%
0%
23%
31%
0%
23%
ކޮމެންޓް