އައްޑޫ ސިޓީ
|
5 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 16:37
ރުއްޖެހެރަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
ރުއްޖެހެރަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
އައްޑޫ ފްރެންޑްސް
ރުއްޖެހެރަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
ރުއްޖެހެރަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހާދަ ޗާލެވެ. އެކަމަކު...
 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މިތަންތަން ބެލެހެއްޓުން މުހިއްމު
 
މިފަދަ ކިތައްމެ ބީޗެއް މިހާތަނަށް އައްޑޫގައި ވަނީ ހަދާފައި

"ރުއްޖެހެރަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް" ޖަހާފައިވާ ހިތްގައިމު ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލްމީޑިއާއަށް ތިލަވީ އިހަކަށް ދުވަހުއެވެ. އެފޮޓޯތަކާއެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބިގެންދިޔައެވެ. އެހާރީތި ތަނެއް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ފެނުމުންނެވެ. ވެމްކޯގެ ދެކުނުން ގައުކެނޑިއާ ދޭތެރޭ އޮންނަ އެ ސަރަޙައްދަކީ ބަޔަކު އޮޅިގެންވެސް ވަންނާނެ ތަނެއްނޫނެވެ. ބާ ޓިނުތަކާއި ވަކަރު ޕެލެޓާއި ބިއްލޫރި ޝީޓުފަދަ ތަކެތިން ގޮނޑުހެދި ރުއްދޮށުގައި ވެސް އޮތީ ބޯޖަންގައްޔެވެ. ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އުޅުމުން ފައިޖެހެނީ ފެން އެޅި މަދިރިފަނި އާލާވެފައިވާ އުނބުތަކާއި ދަޅާއި ފުޅިތަކުގެ މަތީގައެވެ.

ރުއްޖެހެރަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ކުރިން އޮތް ގޮތް - އައްޑޫ ފްރެންޑްސް

މިއީ އައްޑޫސިޓީ ގައި ނަގާކިޔާ އައްޑޫ ފްރެންޑްސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ސިނާއަށް މިތަން ފެނުނުއިރު ތަން އޮތްގޮތެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާގެ ރަށް ހިތަދޫ ރީތި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކެނޑިނޭޅި ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނެއްކަން ހިތަދޫ އެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. އައްޑޫގެ އެކިއެކި ބީޗްތައް އޭނާގެ މޭސްތިރި ކަމުގައި މިހާތަނަށްވެސް ރީތިކޮށްފައިވާތީއެވެ. ކަނބިހާ ބީޗަކީ މީގެ ދިރިހުރި ނިޝާނެކެވެ. އެހެނަސް މިވަގުތު ދެން އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 6 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ކައުންސިލުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ވަނީ، ޕިކްނިކް ދިއުމަށާއި ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަ ކޮށްލުމަށް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގެ ދެ ސަރަޙައްދެއް ސާފުކޮށް އެތަންތަނަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. ހިތަދޫ ރުއްޖެހެރަ ސަރަޙައްދުގެ ފުއްޓަރުފަރާތާއި ހިތަދޫ ބީވާ މަގުގެ ހުޅަނގުން ޑޭޒީމަގާއި ބޯޅަދަޑިމަގާއި ދެމެދު ފުއްޓަރު ފަރާތުގައިވާ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް އެތަންތަނަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫ ފްރެންޑްސްގެ ސިނާން އާއި ބީޓެކް ހުސެއިން އަދި ކައުންސިލަރ ސަޢީދު، ރުއްޖެހެރަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގައި - އައްޑޫ ފްރެންޑްސް

މިތަނުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައީ ސިނާގެ އިސްނެގުމާއެކު ބީޓެކް ގްރޫޕާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ. ތަންސާފުކޮށް ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތް އެދަނީ ބާރަށް ކުރިއަށެވެ. އަޑިގުޑަންތަކާއި ފެންފެންގަނޑު ސާފުކޮށް ރީތި ބައްޓަންތަކަށް ތަން ފެހިކުރަންވެސް ފަށައިފިއެވެ. އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ތަނަކަށް ސިނާގެ ގްރޫޕުން އެތަން ހަދާނެ ކަން ޔަގީނެވެ.

އައްޑޫ ފްރެންޑްސް އާއި ބީޓެކްގެ އިސްވެރިން - އައްޑޫ ފްރެންޑްސް

ރުއްޖެހެރެ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހެދޭނެއެވެ. އެތަނަށް ދަތުރުގޮސް ހިތް އުފާކޮށްލެވޭނެއެވެ. ޕާޓީތަކާއި ހަފްލާތައްވެސް ބޭއްވޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. އެހެނަސް ދެން މިއޮތީ ބޮޑު ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިފައެވެ.

މިތަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެގެންދާނެތޯއެވެ؟ ކޮވިޑްގެ ރާޅާއެކު ގިނަބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި ރަށަށް ބަދަލުވެ ރަށުގައި ގާއިމްވެތިބެން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ވެސް އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރައްޔިތުން ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްގެން ޗާލުބީޗު ތަކެއް ހެދިއެވެ. އޭގެފަހުން ފެނިގެން ދިޔައީ އެތަންތަނަށް ގެއްލުން ދިންތަނެވެ. ގޯނާކޮށް ހަލާކުކުރިތަނެވެ. އެހެންނޫނީ އަޅާލުމެއްނެތި ވީރާނާ ވެގެން ދިޔަތަނެވެ. އައްޑޫސިޓީގައި ހުރި އައުޓްޑޯ ޖިމްތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުތައްވެސް ހުރީ ހަމަ މިފަދަ ހާލަތެއްގައެވެ.

ތަރައްގީ ގެންނަންވީ ވަގުތީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެއްނޫނެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ބޮޑު ހޭދަތަކާއި ޚަރަދުކުރެވިގެން ހެދޭ މިފަދަ ޕާކުތަކާއި ބީޗްތައް ބެލެހެއްޓެން އެބަ ޖެހެއެވެ. ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ތަނާއިމެދު މިފަދަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެން ވެއްޖެއެވެ. ބަޔަކު ހިލޭ ސާބަހަށް ހުޅުވާލާ ޚިދުމަތަކީ މާދަމާ އަތުން ބީވެގެންދާ ޚިދުމަތަކަށް ނުވެވޭތޯ އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ވިސްނާލުން ކީއްތޯއެވެ.

ރުއްޖެހެރަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް - އައްޑޫ ފްރެންޑްސް
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
33%
0%
17%
17%
0%
33%
ކޮމެންޓް