ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 20:41
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކް
އެޗްޑީސީގެ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކް މެދުވެރިކޮށް، ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އުރީދޫއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
އެޗްޑީސީގެ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކަކީ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއްގެ މައިގަނޑު ވިއުގަ

ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކް މެދުވެރިކޮށް, ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އުރީދޫއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކް ބޭނުންކޮށްގެން އުރީދޫގެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު, މިކަމުގެ ސަބަބުން, ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ހިޔާފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަ އަދި އަވަސްކަމާއެކު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ކުރިމަގުގައި, މީގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ގިނަގުނަ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ފައިދާތަކާއި ލުއިފަސޭހަތައް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީ ފަދަ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެއް ވިއުގައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް އެޗް.ޑީ.ސީން ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކް މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް މިހާރު ވަނީ ދިރާގު އަދި މީޑިއާނެޓުން ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީގެ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކަކީ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއްގެ މައިގަނޑު ވިއުގައެވެ. މީގެ ޒަރީއާއިން އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ފަރާތްތަކަށް އެއްވިއުގައަކުން އަވަސްކަމާއި އަދި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދާ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުފަހިވެގެން ދެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން އެއްވިއުގައެއް ހިއްސާކުރުމުން, ގިނަގިނައިން މަގުކޮނުން ފަދަ, ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ކަންކަން މަދު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާފަދަ ޑިޖިޓަލް ކުރިމަގަކަށް ވާސިލު ކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި އެޗްޑީސީން ޔަގީންކޮށްދެނީ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނެޓާއި، ޓީވީއާއި އެހެނިހެން އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ކަމާއެކު އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް