ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 19:06
ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލޭގެ މަގުމަތި
ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލޭގެ މަގުމަތި
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން
ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަހައްދެއްގައި މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
 
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ ތެރެއިން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރެވިގެންދާނެ
 
ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ދެނެގަނެވޭނެ
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާނީ ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި

ރީޖަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމުގެ ޑިރެކްޓަރ އައިމިނަތު ޝަހުޒާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޝަހުޒާ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް ރާވައި މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ މި ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައިކަމަށް ޝަހުޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހުޒާ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ މި ސަރަހައްދުތަކުގައި މެންޓަލް ހެލްތު ޓީމުތައް އެކުލަވާލައިގެން ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުން މިފަދަ ބަލިތަކުގައި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރާ ހަމައަށް އަންނަ މީހުން މަދުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުން މި ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ޝަހުޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހުޒާ ވިދާޅުވީ ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ދެނެގަތުމަށް އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޝަހުޒާ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ޕްލޭން ނިމި، މިހާރު އޮތީ މި މަސައްކަތް އެންޑޯޒްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ. ޝަހުޒާ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތުގައިވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި، ކައުންސިލް ދޭ މީހުން ހޯދުމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އޮތް ގޮތުންވެސް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާކަމަށް ޝަހުޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ ތެރެއިން ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނަށް މެންޓަލް ހެލްތު ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ޝަހުޒާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ކޮންމެ މީހަކީވެސް, ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކޮށްކޮށްފައިވާ ބަލި މީހުންނަށްވެސް ދޭން ޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދެވޭވަރުގެ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށް ޝަހުޒާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ މިކަމުގެ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ބައެއްތޯ ދެނެގަތުން ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހުޒާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިވަގުތު ވެސް ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެވޭނެ ވަރަށް ކެޕޭސިޓީ ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މި ދާއިރާއަށް ނިކުންނަ މީހުން މަދުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުން ދެނެގަތުމަށް އެންމެ ފަހުން ސަރވޭއެއް ހަދާފައިވަނީ 2003ގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކަމުގެ ސަރވޭއެއް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް