ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:18
ލުބުނާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި
ލުބުނާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި
ރޮއިޓަރސް
ލުބުނާން ސައުދީ ގުޅުން
ލުބުނާން-ސައުދީ ގުޅުން: ލުބުނާނުން މުދާ އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލައި ސަފީރުވެސް އެގައުމުން ފޭބުމަށް ސައޫދީން އަންގައިފި
 
ހޫސީން ހަނގުރާމަކުރަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދިފާއުގައިކަމަށް ލުބުނާނުގެ މިނިސްޓަރަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ގުޅުން ގޯސްވެފައިމިވަނީ ސައުދީން ޔަމަނުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ލުބުނާނުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވި އެއްޗަކުން

ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ހުންނަވާ ލުބުނާނުގެ ސަފީރު 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ސައުދީ ދޫކޮށްދިޔުމަށް އަންގައި ލުބުނާނުން އެއްވެސް މުދަލެއް އެތެރެކުރުން ސައުދީ ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީ އާއި ލުބުނާނުގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިމިވަނީ ސައުދީން ޔަމަނުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ލުބުނާނުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވި އެއްޗަކުންނެވެ. ގަތަރުގެ އަލްޖަޒީރާ ނެޓްވޯރކުން އޮންއެއަރކުރި ޝޯވއަކަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ލުބުނާނުގެ އިންފޮރމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޖޯރޖް ކޮޑަހީ ވަނީ ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ހޫސީންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އޮގަސްޓްމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރިކޯޑްކޮށްފައިވާ މިޝޯވގައި ކޮޑަހީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހޫސީން ހަނގުރާމަކުރަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދިފާއުގައިކަމަށެވެ. ހޫސީންނަށް ވާގަވެރިވަމުން އަންނަނީ އިރާނުންނެވެ.

މިއާއެކު ސައުދީ އާއި ލުބުނާނުގެ ގުޅުން ގޯސްވަމުން ދިޔުމާއެކު އިގްތިސާދީ ގޮތުން މިހާރުވެސް ފުން އަނދަވަޅެއްގައިވާ ލުބުނާނަށް މިވަނީ ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިއާއެކު ލުބުނާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް މީގާތީއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ޕްރެޝަރތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. ހުކުރުދުވަހު މީގާތީ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލުބުނާނުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ސައުދީ އާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބާއްވަންކަމަށެވެ. އަދި ވެދިޔަ ކަންތައް އެއްފަރާތް ކުރުމަށްފަހު ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ނިއުސް އެޖެންސީ ކަމުގައިވާ އެސްޕީއޭއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސައުދީން ވަނީ ލުބުނާނުގައި ހުންނަވާ އެގައުމުގެ ސަފީރު އެނބުރި ގައުމަށް ވަަޑައިގަތުމަށްވެސް އަންގާފައެވެ. ސައުދީގެ ނިންމުންތައް ހަރުކަށިވެފައިވަނީ ކޮޑަހީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް މިކަމާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް އިސްތިއުފާދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮޑަހީ ވިދާޅުވީ އެ އިންޓަރވިއުއަކީ އޭނާ މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ރިކޯޑް ކޮށްފައިވާ އިންޓަރވިއުއެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސައުދީ ގުޅުން ހީނަރުވެގެންދިޔުމަކީ ބޮޑުވަޒީރު މީގާތީއަށް ލުބުނާން ނަގާ ކޮޅަށްޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް އެޅޭނެ ހުރަހެކެވެ. މީގާތީ ގެންދަވަނީ ގަލްފުގެ އަރަބި ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ހިޒްބުﷲގެ ބާރުގެ ދަށުން ހިޒްބުﷲގެ ތާއީދާއެކު ލުބުނާނުގައި މީގެކުރިން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރުތަކުގެ ސަބަބުން ލުބުނަނާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ގުޅުން ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. ހިޒްބުﷲ އިން ވަނީ ކޮޑަހީގެ އިންޓަރވިއުއަށް ތައުރީފްކޮށްފައެވެ.

ސައުދީން ވަނީ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ލުބުނާނުން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެތެރެކުރުން ވެސް ހުއްޓާލާފައެެވެ. އެއީ ލުބުނާން މަގުން ސައުދީއަށް ޑްރަގު އެތެރެކުރާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް