ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:09
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކުރުން - ފައިލް ފޮޓޯ
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކުރުން - ފައިލް ފޮޓޯ
އެމެރިކާ އެމްބަސީ
ޔޫއެސްއެއިޑްގެ އެހީތެރިކަން ދިނުން
އެމެރިކާއިން ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން އަވަސް އެހީގެ ގޮތުގައި އިތުރު 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެނީ
 
މި އެހީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީވާނެ
 
ޔޫއެސް އެއިޑްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 މެނޭޖްކުރުމަށް 7 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ އެހީ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދޭ އަވަސް އެހީގެ ގޮތުގައި އިތުރު 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝާހް އަބްދުﷲ މާހިރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި، އެމެރިކާގެ ފަރާތުން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫއެސްއޭއައިޑީ) މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ގަތުމަށް ރާވާފައިވާ ޒަރޫރީ ތަކެތި ގަތުމަށާއި، ލެބޯރަޓަރީތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރާ، ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދާއި، މި ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާއަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ މިޝަން ޑައިރެކްޓަރ، ޑެބްރާ މޯސެލް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށާއި އަތޮޅުތަކަށް ފޯރައި، ކޮވިޑް-19ގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އެހީވެ، ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީވާނެ ކަމަށް ޑެބްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެމެރިކަން ރެސްކިއު ޕްލޭން ފަންޑުގެ 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި އެހީއިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކަންކަން ނިންމާއިރު ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދިރާސާކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި ކުދި ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި، ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމާއި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ފަސްޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ ހައްލުހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމާއި ކޮވިޑް-19 މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ތަކެތި ގަތުމަށް އެހީތެރިވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން އޮކްސިޖަން އިކޯސިސްޓަމް ރަނގަޅުކުރުމާށާއި، ލެބޯރަޓަރީތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށާއި، ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަމްރީނު ދިނުމަށާއި، ޓެލެމެޑިސިން ބޭނުންކޮށްގެން ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ކޮވިޑް-19 މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާއެކު، ޔޫއެސް އެއިޑްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 މެނޭޖްކުރުމަށް 7 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ އެހީ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 60 ވެންޓިލޭޓަރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި އެހީއާއެކު ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ދެވޭ ފަރުވާއާއި، ކްލިނިކަލް ކެއާރއާއި، ކޮވިޑް ރެސްޕޯންސަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، ބަލިމަޑުކަމުން ގައުމު އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. މި މަސައްކަތްތަކަކީ އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބިނާކޮށް، އެބޯލާ، އެޗްއައިވީ/އެއިޑްސް، ޓިއުބަކިއުލޯސިސް، މެލޭރިއާ އަދި މިހާރު ކޮވިޑް-19 ފަދަ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ދިމާވާ ސިއްހީ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭސް އިން އަދާކުރާ އިސް ދައުރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށާއި، އޭގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށާއި، މުސަތަގްބަލުގައި ފެތުރިދާނެ އިތުރު ބަލިމަޑުކަމަކަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ދުނިޔެއެއް ބިނާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ސާބިތުވެ ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް