ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 22:52
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ނާއިބުރައީސްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާއި ނާއިބުރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 
ހެޔޮވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައެއް އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
 
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ދެއްވާ އެހީތެރިކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް، އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް މރ. ގްރިޝް ޗަންދްރަ މުރްމު، އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮޑިޓާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ފަދަ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާކަމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޚާއްސަގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ނުވަތަ ތަމްރީނުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާ ތައްޔާރަށް އޮތްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ހެޔޮވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުން އޯޑިޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުމަށްވެސް ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިންނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ގައުމުގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއި، އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި، އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި މެދު ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ބައެއް އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުން ލިބިގެންދާނެ ފައިދާތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް