ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 12:25
ޓިމް ސޯޔަރ ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ
ޓިމް ސޯޔަރ ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލްގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަލީ ރިޕޯޓް
ފައިދާ ބޮޑުވީ ލޯނެއް އެއްކޮށް ދެއްކުމުން: ބީއެމްއެލް
 
މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްއަށް 1.03 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
 
ފައިދާ ބޮޑުވީ ދައްކަން ޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ލޯނަކަށް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ލިބުމުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގެ ފައިދާ ބޮޑުވީ، ދައްކަން ޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ލޯނަކަށް އެއްފަހަރާ ލިބުނު ފައިސާގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ ބޭންކު މިވަގުތު އޮތީ އަންދާޒާ ކުރެވުނު ވަރަށްވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިކުއާޓާގައި ކުންފުނީގެ ފައިދާ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޓިމް ވިދާޅުވީ ފައިދާ އެހާ ބޮޑުވީ ދައްކަން ޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ލޯނަކަށް އެއްފަހަރާ ލިބުނު ފައިސާގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްއަށް ވަނީ ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.03 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ. މިއީ އެވްރެޖްކޮށް ބީއެމްއެލްއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު 108 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ދެމުންދާ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޓިމް ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާފަދަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާތަން މިދަނީ ފެންނަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ވެސް އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވެސް ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް. އަދި މި ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް" ކަމަށެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު ބީއެމްއެލްގެ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓިމް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ބަދަލު ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަކީ އެކުންފުނިން އަދިވެސް މުހިންމު އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް