ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 10:37
ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް
ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް
މިނިމަމް ވޭޖް
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް އުންމީދެއް!
 
މިނިސްޓްރީން މިހާރު ދަނީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ހަދަން ޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަމުން

އަބަދުވެސް އަޑުއިވެމުންދާ އެއް ވާހަކައަކީ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ހައްގުވާ މިންވަރަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭ ވާހަކަ އާއި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މީހާ އާއި ދިވެހި މީހާ ތަފާތު ކުރާ ވާހަކައެވެ. މުސާރައިގެ ގޮތުން ވިޔަސް އަދި ރިސޯޓުން ލިބެން ހުންނަ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުން ވިޔަސް ތަފާތުވުން ކުރުން އޮންނަ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް އެދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާއެކެވެ.

މިސަރުކާރު އައިފަހުން ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް ވައުދުވަމުން ދިޔައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ސިނާއަތެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގު އުޖޫރަ ދިނުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން ފެށިއެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިނިމަމް ވޭޖް ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފެށިއެވެ. މަސައްކަތް ލަސްވެގެން އާންމުންގެ ޝަކުވާ މިކަމުގައި ހުރިއިރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރެވިގެންދާ ދުވަހަކީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެ ދުވަހެކެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން މިހާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ލަފާ އަރުވާއެވެ. މިނިސްޓްރީން މިހާރު ދަނީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އަރުވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވި ލަފާގައި ވަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި، ކުދިފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 24.04 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން، މަހެއްގެ މައްޗަށް 5,000 ރުފިޔާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި، މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 33.65 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން، މަހެއްގެ މައްޗަށް 7،000 ރުފިޔާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ.

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގައި ނުހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 42.79 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން، 8،900 ރުފިޔާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދިނުމުގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުގައި، 6 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކަށް 7,000 ރުފިޔާ، ނުވަތަ 6 ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 33.65 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

Advertisement

މި ލަފާތަކާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންގެ އުންމީދު އައު ވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އަނބިދަރިންނާއި ދުރުގައި އެތައް ދުވަހެއް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ހޭދަކުރަނީ އާއިލާއަށް ރަނގަޅު މުސްތަގްބަލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ. ބައެއް ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ބުނީ މިހާރު ބޯޑުން އަރުވާފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ހިނގައްޖެނަމަ މިކަމުން ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ފައިދާވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ލަފާ އަރުވާފައިވާ އަދަދަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދު ކަމަށް ވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުން ދެކެއެވެ.

ދެން އޮތީ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ދިޔުމުން، ރިސޯޓުތަކުން އެއަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމެވެ. އެއަށް އަމަލު ނުކުރާނަމަ އަދަބުތަކެއް ވެސް އަންނާނެއެވެ. އެއަށް އަމަލު ނުކުރާނަމަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 59.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޯޑުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ މީހެއް 50،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ބޯޑަށް އަދި މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ކުރާ ފުރަތަމަ އަމުރަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންވާނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 9 ސިނާއަތަކަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑަޅުން ލާޒިމުވާނެ ގޮތަށެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންގެ އުންމީދު އައު ވެފައިވާއިރު މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑއަޅުއްވާނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއެކު ކަމަށް ދާދި ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރު އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅި، އެކި ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
14%
43%
0%
36%
7%
0%
ކޮމެންޓް