ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 16:40
އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
8 މަޝްރޫއެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި 8 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ސޮއިކޮށްފި
 
މިހާރުވެސް 12 މަޝްރޫއެއް އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހިންގަމުންދޭ
 
މި މަޝްރޫއުތަކަށް 36.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވޭ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 8 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2 ސީ އެމްބިއުލާންސް ހޯދުމާއި، ގދ.ތިނަދޫ، ލ.ގަން އަދި ހއ.ދިއްދޫ ގެ ސްކޫލުތަކުގެ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓް ހަރުދަނާކުރުން، ލ.މާބައިދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ތަރައްގީކުރުން، އޮލިމްޕަސް ހޯލް އަޕްގްރޭޑިން ޕްރޮޖެކްޓް، ނ. މިލަދޫގައި މަލްޓި ޕާޕަސް ކައުންސިލް އިމާރާތެއް އިމާރާތްކުރުން، އދ. ދަނގެތީ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމާއި ތ. ތިމަރަފުއްޓާއި ތ. ވޭމަންޑޫގެ މަގުބައްތި ހަރުކުރުމެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކަކީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކި އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫތަކެވެ. މި މަޝްރޫއުތަކަށް ޖުމްލަ 36،609،600 ރުފިޔާ ހޭދަވާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރޒް އަހުމަދު ޚަލީލެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރެވެ.

85 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ މި ސްކީމްގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 17 މާޗް 2019 ގައެވެ. އަދި މި ސްކީމް 155 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 23 ޖުލައި 2021 ގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ މި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އިފްތިތާހުކުރެވޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއާއި، ތިމާވެއްޓާއި ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަދި ހުނަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެކި ގޮތްގޮތުން ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު އިފްތިތާހު ކުރެވުނު މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން، މި ގްރާންޓް ސްކީމްގެ ދަށުން މިހާރުވެސް 12 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، މަރަދޫ އަދި ހުޅުދޫ އަދި ނ. ނެދިކުޅުދޫގައި ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމާއި، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، ފޭދޫ، މަރަދޫ، މީދޫ އަދި ހުޅުދޫގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ތަރައްގީކުރުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ ފަރާތުން ހަނިމާދޫގައި ހިންގާ އެގްރިކަލްޗަރަލް ލިންކޭޖްސް ޕްރޮޖެކްޓާއި، އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ޑްރަގް ޑީޓޮކްސް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުމާއި ހއ.ހޯރަފުށީގައި ވޯޓަރ ބޮޓްލިންގ ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
22 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 13:59
އަޒީ
މިހާރަކު ޤައުމުތައް ހިފާކަށް ކަނޑި ބަޑި ހިފާގެނެއް ނާންނާނެ އެދުމެއްނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެ މިހާރުވެސްދަނީ އެދުން ޙާޞިލުވަމު ޔަޤީނުން ބުނަން އެގޭ އިންޑިއާބޭނުންވާގޮތަށް ނޫނީ އ.ދ މިހާރު ރާއްޖެއަކަށް ވޯޓެއްނުދެވޭކަން އިންޑިޔާ ޢަސްކަރީން ތިބެން އެވެރިން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއް ދެމުން ދާކަން