ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 13:10
މުހައްމަދު ހަމީދު - ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
މުހައްމަދު ހަމީދު - ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އައްޑޫގެ ކުށުގެ ވެށި
އައްޑޫ ސިޓީގައި 12 ގޭންގް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ - ސީޕީ
 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ވެސް އެ ސިޓީގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެއް
 
އައްޑޫގައި މިހާރު ތިބީ 128 ފުލުހުން

އައްޑޫ ސިޓީގައި 12 ގޭންގް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި އެއްދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ސީޕީ ވިދާޅުވީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ގްރޫޕޭ ކިޔާ ވައްތަރުގެ 12 ގްރޫޕް އައްޑޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މި ގްރޫޕްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާއި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކުގެ މެދުގައި ހިންގާ މާރާމާރީގެ މައްސަލަ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޮޑުވެފައިވާ ކަަމަށެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ވެސް އެ ސިޓީގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ސީޕީ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގައި ޅައުމުރުގެ ކުދިން އުޅޭކަމަަށެވެ. އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 1540 މީހުން އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް އެނގިފައިވާކަމަށް ސިީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ތަކުރާރުކޮށް ގޭގެއަށް ވަދެ އަދި ދަނޑުގޮވާމުންނާއި ކުދި ކުށްތައް ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ 19 މީހަކު ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ ގާނޫނުން އެފަދަ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބުތައް ދެވިގެންކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އައްޑޫގައި ތިބި ފުލުހުންގެ އަދަދާއި ވަސީލަތްތައް މަދުކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ދާދިފަހުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، އައްޑޫގައި ތިބި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫގައި މިހާރު ތިބީ 128 ފުލުހުން ކަމަށާއި އެ އަދަދު އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގެ ކުށުގެ ވެށި މިގޮތަށް އޮތުމާއެކު ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރު އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސީޕީ ވިދާޅުވީ، 2019 ގެ ފަހުން ވެސް އައްޑޫގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 20-25 ވަރަކަށް ފުލުހުން އިތުރުކުރި ކަމަށެވެ. މި އަހަރުގެ ނިމުމުގެ ކުރިން ވެސް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާތަކަށް އިތުރު މީހުން ވައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އައްޑޫއަށް ފުލުހުން ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް