ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 21:09
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުން
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ދިން އެހީ
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް
 
މި ޚިދުމަތަށް މުވައްޒަފުންވެސް ތަމްރީނުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
 
މި އެހީ ބޭނުންކުރާނީ ސީ އެމްބިއުލާންސް ގަތުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

މި އެހީ ހަވާލުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްުޔާތުގައި އެހީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެއިކޯ ޔަނާއީއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެހީއާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ޚަލީލެވެ.

މި އެހީއާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން ޚަލީލް ވިދާޅުވީ, ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި 400 މިލިއަން ޖަޕަނީޒް ޔެން (3 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު) ޚަރަދުކުރާނީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ކަމަށެވެ. މި އެހީ ބޭނުންކުރާނީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ސީ އެމްބިއުލާންސްތައް ގަތުމަށާއި، އެ ޚިދުމަތަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ސީ އެމްބިއުލާންސް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަކީ މިވަގުތު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ފެށުމުން އިމަރޖެންސީ ތަކުގައި ބަލި މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބި, ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި ތިބޭ ބަލި މީހުން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދަންޖެހޭ ޖެހުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއެކު އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތް ގޮތުން މިއީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމަކަށް ވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމަށް ދިން އެހީއާއެކު ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެފައިވާކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޖަޕާނަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އަބަދުވެސް އެހީވެދޭ ގައުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް