ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 16:48
ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ނިންމުން
މަގާމުން ވަކިކުރަން ބޯޑުން ލަފާދިން 2 ފުލުހަކަށް ނޯޓިސް ދީފި
 
ފުލުހުންގެ އައު ގާނޫނު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭ ފަދަ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމަށް ބާރު އަޅާފައި
 
ޕޮލިސް ބޯޑުންވަނީ 7 ފުލުހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ލަފާދީފައި

މަގާމުން ވަކިކުރަން ޕޮލިސް ބޯޑުން ލަފާދިން ދެ ފުލުހަކަށް ނޯޓިސް ދީފިއެވެ.

ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު މުހައްމަދު (ޓޫފޯ) އާއި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ޖަމްޝީދަށެވެ. ޕޮލިސް ބޯޑުންވަނީ 7 ފުލުހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ލަފާ ދީފައެވެ. މި ދެ އޮފިސާރުންގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ލީޑަރޝިޕުން އެއްފަރާތްކުރަން ބޯޑުން ލަފާދީފައިވަނީ، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ ފަރުހާދު ފިކުރީ، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަހްމަދު ޝުހާދު، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަބްދުﷲ ޝަރީފް، ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުހައްމަދު ދާއޫދު އަދި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އިސްމާއިލް ޝަމީމެވެ.

ފުލުހުންގެ އައު ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންގެ އިސް ސަފުގައި ތިބީ ގާބިލު ބައެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޯޑުންވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފިޔަވައި، ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްއިން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން، ފުލުހަކަށް ވީތީ އެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ނުވަތަ އެ އޮފިސަރުންގެ މައްސަލައެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަކަށް ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ އޮފިސަރުންނަކީ މަގާމާ އެކަށޭނަ ތައުލީމާއި ހުނަރާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ހުރި އޮފިސަރުންތޯ ބޯޑުން ވަނީ ބަލާފައެވެ. މިކަން ބެލުމަށްފަހު ބޯޑުގެ ލަފާ ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި، އެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުންގެ އައު ގާނޫނު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭ ފަދަ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމަށް ބާރު އަޅާފައެވެ. ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި 76 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށާއި، އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލަފާދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ވަޒީރަށާއި، ގާނޫނުގައި ލަފާދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި، ފުލުހުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލީ، 09 އެޕްރީލް 2021ގައެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އައްޔަންކުރުމުގައި، އެ މަގާމަށް އެކަށޭނެ ފަރާތެއް ވަޒަންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންތައްތައް ކުރާނީވެސް ފުލުހުންގެ ބޯޑުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް