ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 17:42
މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ
މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ
މުހައްމަދު އަފްރާހް
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުން
މަސްވެރިންނަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނުދީ އޮތް 39 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދީ ޚަލާސްކޮށްފި
 
މަސްވެރިން ކިރާ މަހަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ދެމުން އާދޭ
 
ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދޭން ވައުދުވި 10،000 ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދީފައެއް ނުވޭ

މަސްވެރިންނަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނުދީ އޮތް 39 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދީ ޚަލާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު މަސްވެރިން ކިރާ މަހަށް ދޭން ޖެހޭ 39 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޮތް ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ މިހާރު މަސްވެރިނަށް ދައްކައި ޚަލާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު މަސްވެރިން ކިރާ މަހަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2020 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން މިގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން އަންނަކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ކުރީ ސަރުކާރުން ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދޭން ވައުދުވި 10،000 ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމެގެން ދިޔައިރު އެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެންމެ މަސް ދޯންޏަކަށް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ރަނގަޅު މާރކެޓްތަކަށް މަސް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އައު މާރކެޓްތަކަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު ފުދިފައިވާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނައިފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ހެދުމަށް ރައީސް ސާލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެން އެ ވައުދު ނުފުއްދި އޮތް ސަބަބު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށެވެ. ނައިފަރުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވައުދު ވެފައި ނުވާއިރު، މި ވައުދަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ނައިފަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދެކެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި