ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 10:17
ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން - މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން - މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރުން
ނައިފަރުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ވައުދެވެފައެއް ނުވޭ - މިނިސްޓަރ ހުސައިން
 
ފެލިވަރުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުއާއެކު 4000 ޓާނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެ
 
ލުއި ގޮތަކަށް ފެލިވަރުން އައިސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ވައުދުވެ އެފުރުސަތު މިހާރު ފަހިވެފައިވާނެ

ނައިފަރުގައި އައިސް ޕާލާންޓެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ވައުދެވެފައި ނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. ނައިފަރުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނައިފަރުގެ މަސްވެރިންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދެއްނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމު ގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ކުރިއަށް ނުދާތީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދަނީ ކީއްވެތޯ އާއި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ ޝިޔާމް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނައިފަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ރެކޯޑިންގ އެބައޮތް ކަމަށާއި، ނައިފަރުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ހަދަން ވައުދުވެފައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނައިފަރުގެ މަސްވެރިންނަށް ލުއި ގޮތަކަށް ފެލިވަރުން އައިސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ވައުދުވެ އެފުރުސަތު މިހާރު ފަހިވެފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން، ފެލިވަރުން މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1060 ޓަނުގެ އައިސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކުރިން ދުވާލަކަށް ލިބޭނީ 750 ޓަނުގެ އައިސް ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދާ އަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރުން މަނާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، ލޭނު އެޅުން ވެސް މަނާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެލިވަރުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުއާއެކު 4000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަންނަ އިރު މަސްވެރިންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ބޮޑު ބައި ފުދިފައި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވިއެވެ. ފެލިވަރުގައި މިހާރު ހިނގާ މަޝްރޫއަކީ 35 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މުޅި މަޝްރޫއު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފުރިހަމަ ވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިތުރު މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލްތަކަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ. ހޯޑެއްދޫގައި ގާއިމްކުރާ މަސް ފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ނުހިނގަނީ ކީއްވެގެންތޯ ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެތަނުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި އަނދައިގެން ދިޔުމުން، އަލުން އެތަން ހެދުމަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް 5 ނުވަތަ 6 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާކަން މިހާތަނަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ކުންފުންޏާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ސަރުކާރުން ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރު، 39 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޭން އޮތް ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ މިހާރު މަސްވެރިންނަށް ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ދެމުން ގެންދާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ރަނގަޅު މާރކެޓްތަކަށް މަސް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އައު މާރކެޓްތަކަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު