ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 11:34
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ގަޔާނާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ގަޔާނާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއެންޖީއޭ ހަވާސާ ބައްދަލުވުން
ރައީސް ޞާލިޙް، ގަޔާނާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
އެއޯސިސް ޤައުމުތަކުގެ ދެ ލީޑަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެއަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
 
ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ރައީސްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވޯޓު ދެއްވީތީ އެކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި

އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކޯޕަރޭޓިވް ރިޕަބްލިކް އޮފް ގަޔާނާގެ ރައީސް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިރްފާން ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ އ.ދ. ގެ މައި އިދާރާގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއާއި ގަޔާނާއާ ދެ ޤައުމަކީ ވެސް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ދެ ޤައުމުކަމަށްވެފައި، ކޮމަންވެލްތާއި، އޯ.އައި.ސީ. އަދި އެއޯސިސްގެ މެންބަރު ދެ ޤައުމުކަމަށް ވުމުން، އެދާއިރާތަކުން ދެ ޤައުމަށް މުހިންމު އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ރައީސުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ގަޔާނާގެ ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެއަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ރައީސްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވޯޓު ދެއްވީތީ އެކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓުމަކަށް އައުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުންތަކަށް އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އަލުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ގަޔާނާގެ ރައީސް ވަނީ، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ދެ ރައީސުން ވެސް އިތުރަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކަކީ މިހާރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް، އެއޯސިސް ޤައުމުތަކުގެ ދެ ލީޑަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ގުޅިގެން ކުރުމަށް ދެބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މިގޮތުން، މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ގްލަސްގޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޕް-26 ކޮންފަރެންސާ ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން، ދެ ރައީސުން ވެސް ވަނީ ދެޤައުމުން ޝައުޤުވެރިވާ ކަންކަމުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް