ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 11:30
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއެންޖީއޭ ހަވާސާ ބައްދަލުވުން
ރައީސް ޞާލިޙް، ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ދެ ޤައުމުން ވެސް ދާދި އެއްކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވި
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި
 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޖޯޖް ކާރލޮސް ފޮންސެކާ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ހަވާސާގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައިވަނީ އ.ދ. ގެ މައި އިދާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސް ވަނީ ރާއްޖެއިން އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، އެއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި އަދި ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ގައި ހިމެނޭ، ރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވެސް ލިބުނު ހިތްވަރެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސްގެ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ދެ ޤައުމުގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ދެ ޤައުމަކީ ވެސް ފަތުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ދެ ޤައުމު ކަމުގައިވާތީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ސިނާއަތަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ބޭހޭގޮތުން ވެސް ދެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ މި ދެ ޤައުމުގެ ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެދެމުންދާކަމަށާއި، އަދި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ނިސްބަތް ވެސް ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް އަލި އަޅުއްވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ރާއްޖެއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަށް ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕް-26 ސަމިޓުގައި އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކާބޯ ވަރޑޭއަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ދެ ޤައުމުކަމުން ދެ ޤައުމުން ވެސް ދާދި އެއްކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ދެ ޤައުމަށް ފައިދާކުރަނިވި ކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ކަމާބެހޭ ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ސިޑްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ސައުތު- ސައުތު ކޯޕަރޭޝަން" ގެ ޤައުމުތަކުގެ ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި ކުދި ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ހުރިހާ ޤައުމަކުން ވެސް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ދަރަނި ލުއިކޮށްދިނުމާއި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމާއި އީ-ކޮމަރސްފަދަ ދާއިރާތަކަކީ 'އެއޯސިސް' ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްލެޓްފޯމުތަކަށް ގެންދިއުން މުހިންމު ދާއިރާތައްކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ގާތް ގުޅުން މުސްތަޤުބަލުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވެ ކުރިއަރައި ދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކާބޯ ވަރޑޭ އާ ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް