ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 22:37
އެލައިޑުގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެލައިޑުގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
އަހަރެންގެ ހިޔާ
ހިޔާ ފްލެޓްތައް ފަސޭހައިން، އަގުހެޔޮކޮށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ޕްލޭނެއް އެލައިޑް އިސްލާމިކް ވިންޑޯއިން ތައާރަފުކޮށްފި
 
ޕެކޭޖުގައި 3 ބާވަތެއްގެ ޕްލޭނެއް ހިމެނޭ

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ, އަޔާދީ ތަކާފުލްއިން ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް ލިބުން ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އައު ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އެލައިޑުގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިޕެކޭޖު އިއުލާނުކޮށްދެއްވީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް ފިރުޝާންއާއި އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ފަރީދާ ސިއްތިއެވެ.

"އަހަރެންގެ ހިޔާ"ގެ ނަމުގައި ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ މިޕެކޭޖުން ރައްކާތެރިކޮށްދެނީ ގޭތެރޭގައި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނާއި ފަރުނީޗަރު ފަދަ އެހެނިހެން އަގުބޮޑު ތަކެއްޗެވެ. ޕެކޭޖުގައި 3 ބާވަތެއްގެ ޕްލޭނެއް ހިމެނޭއިރު، މިއިން ކޮންމެ ޕްލޭނަކުންވެސް ގޭތެރޭގައިވާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ އެތަކެއް ހާލަތަށް ބަދަލު ހޯދައިދެއެވެ. އެގޮތުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި، ވައްކަން އަދި ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ގޭތެރޭގައިވާ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ހާލަތްތަކަށްވެސް "އަހަރެންގެ ހިޔާ"ގެ ޕްލޭންތަކުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެލައިޑް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފިރުޝާން ވިދާޅުވީ, އަޔާދީއިން މިޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮ އަގެއްގައި ފަސޭހައިން ހޯދޭ ރައްކާތެރިކަމެއް އެކުލަވާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އެގޮތުން އަހަރަކަށް އެންމެ 200 ރުފިޔާ ދައްކާލައިގެން ނެގޭ "އަހަރެންގެ ހިޔާ"ގެ ބޭސިކް ޕްލޭނުން އެކަނިވެސް 150،000 ރުފިޔާއާއި ހަމަޔަށް ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްފަހު ފްލެޓަށް ވަންނައިރު، ކުރިމަތިވެދާނެ މާލީ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މިފަދަ ރައްކާތެރިކަމެއް އޮތުން މުހިންމުކަމުގައި ފިރުޝާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަޔާދީގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ފަރީދާ ވިދާޅުވީ، ހިޔާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަަކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާކަމަށާއި, ހުރިހާ އެންމެންވެސް "އަހަރެންގެ ހިޔާ"ގެ އެމީހަކަށް ކަމުދާ ޕްލޭނެއް ނެގުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ޖީބަށް ލުއި ވުމުގެ އިތުރުން މިޕްލޭން ނެގުމުގައިވެސް ފަސޭހަތަކެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި, މިއީ އޮންލައިންކޮށް "މައި އެލައިޑް"އިން ނެގޭނެ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް