ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 21:25
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ތުޅާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި: ރައީސް
 
ހައުސިން މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ތުޅާދޫގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި
 
ތުޅާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރައީސްއާ ހިއްސާކުރެއްވި

ބ. ތުޅާދޫގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުޙަލާގައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވެސް ވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ތުޅާދޫގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ހުރި ހުށަހެޅުންތަކާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، ބިމުގެ ދަތިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ރަށުގައި އަޅާފައިވާ 50 ހައުސިން ޔުނިޓާއި، އަޅަން ނިންމާފައިވާ އަނެއް 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ތުޅާދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް އެބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މައްސަލައިގައި ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީން އެ ޔުނިޓްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ތުޅާދޫގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ތުޅާދޫގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކާއި، ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބައެއް ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި ބޯޅަ ދަނޑު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިޔަށްދާކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް