ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 13:20
ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގަނެފައިވާ ތަކެތި
ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގަނެފައިވާ ތަކެތި
ޕޮލިސް
ޑްރަގް ސިޗުއޭޝަނަލް އެނަލިސިސް
ރާއްޖޭގައި މިހާރު މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް
 
2021 ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި 17 އަހަރާއި 68 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުން އަންނަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުން
 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަގު ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ މީހުންގެ 60 އިންސައްތައަކީ ދިވެހިން

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އުމުރުފުރާ ފުޅާވެފައިވާކަމަށް ޑްރަގް ސިޗުއޭޝަނަލް އެނަލިސިސްއިން ދައްކައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ ޑްރަގް ސިޗުއޭޝަނަލް އެނަލިސިސްއިން ދައްކާގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އުމުރުފުރާއަކީ 22 އަހަރާއި، 37 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުުމުރުފުރާ މީހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި 17 އަހަރާއި 68 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުން އަންނަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަގު ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ މީހުންގެ 60 އިންސައްތައަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި 10 އިންސައްތައަކީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ކަމަށާއި، 5 އިންސައްތައަކީ ޕާކިސްތާން މީހުންކަމަށް މި ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ. ކުރިން މަސްތުވާން ބޭނުން ކުރަމުން އައީ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކެވެ. މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން އަަންނަނީ، ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތަކެވެ.

Advertisement

ކުޑަކުދިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި، ބިދޭސީން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުކަމަށް ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ. އަދި މިހާރު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހަކު ނެތް ރަށެއް ނެތްކަމަށް ވެސް މި ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ.

ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތް މިހާލަތު ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެންޑީއޭ މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ތަންފީޒު ކުރަން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި އައު ބޯޑު އެކުލަވާލައި މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޑޭޓާ މޮނިޓަރިން ޓޫލެއް ޑިވެލޮޕްކޮށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޑޭޓާ މޮނިޓަރިން ޓޫލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެންޑީއޭއިން މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
38%
13%
13%
13%
25%
0%
ކޮމެންޓް