ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 00:16
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދު
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިނަރެސްގެ މަޝްރޫއު
ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެން ދިޔައީ، ކުރީ ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން: އެޗްޑީސީ
 
ކޮމާޝަލް ޒޯނަކާނުލައި ފްލެޓްތައް އެޅުމަކީ އެޗްޑީސީގެ އުސޫލާއި ގައިޑްލައިންއާ ޚިލާފުކަމެއް
 
ހުޅުމާލޭގެ މައި މަގެއްގައި އިމާރާތް ކުރާ މިފްލެޓްތަކަށް ކޮމާޝަލް ޒޯނެއް ވަރަށް މުހިންމުވާނެ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެން ދިޔައީ ކުރީ ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ, ކުރީ ސަރުކާރުން މިޝްރޫއަށް ނަން ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، ''ވިނަރެސް''ގެ ނަމުން ނަންދީ މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަަމަށެވެ.

ސުހައިލް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު، އަދި މިހާރުގެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ބެއްލެވެމުގެ ދަށުން އެޗްޑީސީއާ މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕާކިން ޒޯނާއި، ކޮމާޝަލް ޒޯނަށް ޖާގައެއް ކަނޑައެޅުމެއްނެތި ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ މައި މަގެއްގައި އިމާރާތް ކުރާ މިފްލެޓްތަކަށް ކޮމާޝަލް ޒޯނެއް ވަރަށް މުހިންމުވާނެ ކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮމާޝަލް ޒޯނަކާއި ނުލައި ފްލެޓްތައް އެޅުމަކީ އެޗްޑީސީގެ އުސޫލާއި ގައިޑްލައިންއާ ޚިލާފުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސުހައިލް ވިދާޅުވީ މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ނެގި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މަޝްރޫއު ލަސްވެގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ. ސުހައިލް ވިދާޅުވީ މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދެގޮތަށް ޕްލޭން ކުރި ކަަމަށެވެ. އެއީ ފްލެޓްތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރުން ނުވަތަ ލޯނު އިތުރު ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ލޯނު ނެގުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނުވާތީ ފްލެޓްތަކުގެ އަދަދު މަދުކޮށް މިހާރު ވެސް ނަގާފައިވާ ލޯނާއެކު، ޕާކިން ޒޯނާއި ކޮމާޝަލް ޒޯނު ހެދުން ކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަޝްރޫއު އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރިއިރު 1530 ފްލެޓް އަޅަން ނިންމި ނަމަވެސް މިހާރު އެ އަދަދު ވަނީ 1344 ފްލެޓަށް މަދުވެފައެވެ. އެއީ މުޅިން ވެސް 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި 4 ބާވަތެއްގެ ޔުނިޓްތައް ހިމެނެއެވެ. އެއީ މެރީނާ ވިއު، އައުޓަރ ވިއު، އިނަރ ވިއު އަދި ސްޓޭންޑަރޑް ވިއު ފްލެޓްތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
5%
27%
5%
50%
14%
0%
ކޮމެންޓް
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 10:43
ދޮންކނބުލޮ
ޔާމީނަށް ކުރާ ޖެއްސުން ހުއްޓައިލުމަށް ޣޮވައިލަން
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 08:52
ހަަާމަނުކުރާ
ވިނަރަސް އަކީ މިސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ތަކެކޭބުނި އަޑުއެހިން😂😂ކުރީސަރުކާރުތަ މިގައުމު ހިންގަނީ މިހާރުވެސް😂 މި އީ ދެން އަރަތެއް ..ރަންގަޅަކަށް ކަމެއް ކުރެވިއްޖެޔާ މިސަރުކާރު ، ނުކުރެވިއްޖެޔާ އެސަރުކާރު.🧐
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:26
ފސހ
އަބަދަކު ކުރީ ސަރުކާރޭ ކިޔާ ޒިއްމާއިން ރެކިއެއްނުގަނެވޭނެ. ކޮންމެ ސަރުކާރެެއް ބަދަލުވާއިރުވެސް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތާއި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި އަލުންކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހުންނަނެކަން ރައްޔިތުންނަށް އެގޭ. ރައްޔިތުން އާ ސަރުކާރެއް ހޮވަނީ ކުރީސަރުކާރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން. އަދި އަލަށް ސަރުކާރު ހިންގަން ބޭނުންވާފަރާތުން ތިމަންނަމެން މާރަގަޅަށް ކުރާނަމޭ ބުނާ ބަހުގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކޮށްގެން.
ގުޅުންހުރި
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އިތުރު ލިފްޓް ގާއިމްކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކޮށްފި
ދައުރުވަމުން ދަނީ ސައްޙަ ލިސްޓެއް ނޫން: އޭސީސީ
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް
ފްލެޓް ލިސްޓު އަލުން އެކުލަވާލަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން: ފަލާހު
މައްސަލަ ނެތް ފޯމުތައް ލިބިއްޖެ، ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ފްލެޓްތައް ދޫކުރުން ލަސްކުރަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން، ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔައުގޫބް
ފްލެޓު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ވޯޓުގައި ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިނުވި