ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 00:09
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ
ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓެއްގައި ހޮޓަލަކަށް ކައްކަން ބަދިގެ ހެދި މައްސަލައެއްގައި ފިޔަވަޅު އެޅިން: ސުހައިލް
 
އެޗްޑީސީން އަމަލުކުރާނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން
 
އެ ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުން އެހެން ބަޔަކަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން
 
ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަަމަށް ދަތިވެ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން

ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓެއްގައި ހޮޓަލަކަށް ކައްކަން ބަދިގެ ހެދި މައްސަލަ ފެންމަތިވެ, ފިޔަވަޅުއެޅި ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސުހައިލް ވިދާޅުވީ ފްލެޓްތައް ދޫކުރަނީ އެކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށް، ވަރަށް ގިނަ މަރުހަލާތަކެއް ނިންމުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަަމަށް ދަތިވެ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުން އެހެން ބަޔަކަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސުހައިލް ވިދާޅުވީ އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުން އަބަދާ އަބަދު ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް، އެއީ ކުއްޔަށް އުޅޭ ބައެއްތޯ ނުބަލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލަ އެކޯޕަރޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފިނަމަ އެކަން ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެގްރީމެންޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނާނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ގޮސް މީހުން ކައިރީގައި އަހައި، ކުއްޔަށްތޯ އުޅެނީ އެހެން ނުބަލާނެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަކުވާއެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލައަކަށް އެޓެންޑްކުރާނެ. ދާދި ފަހުން ވެސް ކުއްޔަށް ދޭން ގަސްތުކޮށްފައި މިހާރު މީހަކު އިސްތިހާރު ކޮށްފައި. އެކަމާގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް އައި. ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓެއް ލިބޭ ފަރާތަކުން (ފްލެޓްގައި) ދިރިނޫޅެ، އެހެން ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މަގުސަދާ ފުށުއަރާކަމެއްނޫންތޯ!
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙުމަދު

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ މީހުންނަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ސުހައިލް ވިދާޅުވީ, ކުއްޔަށް ދޫކުރާނަމަ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ނަސޭހަތް ދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެޗްޑީސީން އަމަލުކުރަމުންދާނީ އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދަނީ ވެސް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސުހައިލް ވިދާޅުވީ އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ނުދެއްކުމުން ވެސް އަމަލުކުރާނެ ޚާއްސަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ ނުދައްކާނަމަ ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. ފްލެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި އެހެން މީހުންނަށް އުދަނގޫވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށްވެސް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ސުހައިލް ވިދާޅުވީ, ބިދޭސީން ގިނަވެ ލިބުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ގޮސް ބެލިބެލުމުން އެ ފްލެޓްގެ ބަދިގެ, ހޮޓަލަކަށް ކައްކާ ބަދިގެއަކަށް ބަދަލުކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ޖޫރިމަނާކޮށް ނަސޭހަތް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އެފަދަ ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ފްލެޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް ފީއާއެކު ދައްކަން ޖެހެނީ މަހަކު 8،500 ރުފިޔާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރަން ޖެހޭނީ 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
13%
38%
0%
ކޮމެންޓް