ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 21:29
މޮރިޝަސްގެ އައު ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން
މޮރިޝަސްގެ އައު ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން
ރައީސް އޮފީސް
މޮރިޝަސްގެ ސަފީރު
މޮރިޝަސްގެ އައު ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
 
ދެޤައުމުގެ ވެސް ކޮވިިޑްގެ ޙާލަތު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ވެކްސިން ދިނުމުގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރައްވާފައި

މޮރިޝަސް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ސާންތީ ބާއީ ހަނޫމާންޖީ، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފަތްކޮޅު އެރުވުމަށްފަހު، މޮރިޝަސްގެ އައު ސަފީރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެކަމަނާ ސަފީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މޮރިޝަސްގެ ސަފީރު ވަނީ މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ރައީސްގެ ހެޔޮއެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި، މޮރިޝަސް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަން ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ އެކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަޚުރެއްކަމަށާއި، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މޮރިޝަސްގެ ސަފީރު ވަނީ ދެޤައުމުގެ ވެސް ކޮވިިޑްގެ ޙާލަތު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ވެކްސިން ދިނުމުގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ދެޤައުމަކީވެސް ކުދި ޖަޒީރާ ދެޤައުމަށް ވުމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، މޮރިޝަސްގެ ސަފީރު ވަނީ ދެޤައުމުން ޝައުޤުވެރިވާ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވަނީ ވިޔަފާރިއާއި ޢިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިންނާއި، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި، މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި އެއްބާރުލުންދެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް