ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ހައްޖު ކޯޓާ

ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް މީހުން އަތުން ފައިސާ ނުނެގުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

  • މީހުން އަތުން ފައިސާ ނުނެގުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައި
  • ހައްޖު ގުރޫޕްތައް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ހުށަހެޅިފައި
  • މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަ ނިންމަން

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 22:00 | 1,501

ހައްޖުވެރިން ތަކެއް: މިއަހަރު ހައްޖަހް ދާން އަދި ފައިސާ ނުދައްކަން އަންގައިފި - ގޫގުލް

ރާއްޖެއިން 1438 ވަނަ އަހަރު ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް މީހުން އަތުން ގުރޫޕްތަކުން ފައިސާ ނުނެގުމަށާއި ހައްޖަށް ދިއުމަށް ގުރޫޕްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މަޑުޖައްސާލުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

 

އެ ކޮމިޝަނުން އެގޮތައް އެންގީ 1438 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާތީ ކޯޓާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް އެންގިކަން ހާމަ ކުރަމުންނެވެ.

 

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ 1438ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖުކޯޓާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރެއްވި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙައްޖުކޯޓާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޮއްވެވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ އެ ކޮމިޝަނަށް ސީރިއަސް ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާތީ، އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން ދަނީ ތަޙްޤީޤްކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި، އެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ބަލައި ނިމިގެން ވަކި ގޮތަކަށް އަންގަންދެން، 1438 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ވާނީ ދެންނެވިފައި ކަމަށެވެ.

 

އޭސީސީން ބުނީ މި އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދޭނެ ކުންފުނިތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ޢާންމުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޢާންމުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ވަނީ ހުށަހެޅިފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 1438 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަދީ، ކޯޓާ ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާތީ، ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޢާންމުންގެ އަތުން ފައިސާ ނުނެގުމަށާއި، އަދި ޢާންމު ފަރާތްތަކުންވެސް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުން ނިންމާގޮތެއް ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ހާމަކުރާނެ ކަމަށްވެސް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.